Ilu sędziów rejonowych miała w składzie Krajowa Rada Sądownictwa?

14.12.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Informacje zamieszczone przez Krajową radę Sądownictwa mówią o tym, iż w jej składzie było czterech sędziów sądów rejonowych :

  • Juliusz Kleeberg członek Rady od 24 marca 1994 r. do 24 marca 1998 r. (sędzia Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju),
  • Sylwester Marciniak członek Rady od 24 marca 1994 r. do 24 marca 1998 r. (sędzia Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim),
  • Beata Morawiec członek Rady od 18 marca 2002 r. do 18 marca 2006 r. (sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie),
  • Sławomir Pałka członek Rady od 21 marca 2014 r. (Sędzia Sądu Rejonowego w Oławie).

Według Rocznika Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej 2016 (s.163) w 2015 roku było w Polsce: 495 sędziów w sądach apelacyjnych, 2783 sędziów w sądach okręgowych i 6658 sędziów w sądach rejonowych.

Sędziów w sądach rejonowych jest zatem najwięcej, co zgadza się ze stwierdzeniem posła Michała Wójcika. Cała wypowiedź zostaje zostaje jednak zakwalifikowana jako nieprawdziwa, ponieważ informacja dotycząca liczby sędziów rejonowych wchodzących w skład Krajowej Rady Sądownictwa jest niezgodna z faktami. Ukazana tendencja przez posła M. Wójcika czyli mała ilości sędziów rejonowych w Krajowej Radzie Sądownictwa jest prawdziwa, jednak szczegółowe dane niedokładne.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.