Strona główna Wypowiedzi Jakie regiony Polski zostały uznane za najbardziej wykluczone transportowo?

Jakie regiony Polski zostały uznane za najbardziej wykluczone transportowo?

Jakie regiony Polski zostały uznane za najbardziej wykluczone transportowo?

Robert Biedroń

W planie odpowiedzialnego rozwoju premiera Morawieckiego Pomorze Środkowe jest wpisane jako teren najbardziej wykluczony komunikacyjnie.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Projekt „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” został przedstawiony przez Ministerstwo Rozwoju 29 lipca 2016 r. jako nowa wizja rozwoju kraju, opisująca wyzwania stojące przed polską gospodarką oraz instrumenty, które mają im sprostać. W rozdziale V opisanych zostało dwanaście obszarów koncentracji przyszłych działań. Jednym z nich jest „Rozwój zrównoważony terytorialnie”.

W diagnozie tego obszaru, wśród czynników różnicujących przestrzeń Polski, autorzy Strategii wymienili poziom dostępności transportowej. Jako regiony najbardziej wykluczone transportowo, czyli mające trwałe problemy z szybką komunikacją do jak największej liczby miejsc, wymienione zostało właśnie Pomorze Środkowe i północno-wschodnia część województwa warmińsko-mazurskiego.

Wniosek ten wynika z badań autorstwa P. Śleszyńskiego z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Według jego syntetycznego wskaźnika przestrzenno-czasowego dostępności gmin w Polsce, średni czas dotarcia ze środkowopomorskiej gminy do centrum wojewódzkiego to 124 minuty, subregionalnego – 73 minuty, powiatowego – 24 minuty. Łącznie, przeciętna dostępność transportowa gminy wynosi tam 73 minuty, co stanowi jeden z najgorszych wyników w kraju.

Ponadto warto zaznaczyć, że wykluczona część Pomorza Środkowego, wyznaczona przez P. Śleszyńskiego, nie obejmuje miasta Słupska, którego prezydentem jest autor analizowanej wypowiedzi.

 

 

Share The Facts
Robert Biedroń
prezydent Słupska

 

W planie odpowiedzialnego rozwoju premiera Morawieckiego Pomorze Środkowe jest wpisane jako teren najbardziej wykluczony komunikacyjnie.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy