Mateusz Morawiecki o zaplanowanym deficycie budżetowym

08.12.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie ze wstępnym projektem budżetu na rok 2016 deficyt budżetowy miał wynosić 54,620 mld złotych. W zestawieniu z najbardziej aktualnymi wyliczeniami GUS-u z których wynika, że w 2014 r. Produkt Krajowy Brutto wyniósł około 1 729 mld złotych należy stwierdzić, że deficyt stanowi około 3% PKB.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.