Robert Biedroń o wykluczeniu komunikacyjnym

17.03.2019

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi zawartymi na 51 stronie raportu Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN “Monitoring rozwoju obszarów wiejskich”:

(…) przeciętnie osiem na dziesięć sołectw objętych jest jakimś rodzajem komunikacji publicznej.  

W świetle informacji podanych w powyższym raporcie wypowiedź Roberta Biedronia należy uznać za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.