Jakie fundusze rząd przeznacza na przyszkolną infrastrukturę sportową?

21.09.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według protokołu zbiorczego nr 6 z posiedzenia Zespołu ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (17 lipca 2017 r.) na rozwój szkolnej infrastruktury sportowej Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło 245 026 000 zł. Środki te służą dofinansowaniu 185 projektów w różnych szkołach w całej Polsce. Wśród nich znajdują się budowy, przebudowy, rewitalizacje, modernizacje i remonty m.in. szkolnych boisk, hal sportowych, sal gimnastycznych i bieżni.

Share The Facts
Witold Bańka
Minister Sportu i Turystyki


W tym roku wydaliśmy ok. 245 mln na modernizację sportowej infrastruktury przyszkolnej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.