Który kraj w UE ma najniższe dochody z podatków w stosunku do PKB?

16.03.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Agencja Eurostat co roku publikuje krótką broszurę porównującą przychody z podatków z wartością PKB państw członkowskich. Najnowsza broszura opublikowana była 25 listopada 2016 roku i dotyczyła przychodów i PKB za 2015 rok.

Wynika z niej, iż Irlandia zanotowała najniższy przychód ze wszystkich państw, na poziomie 24,4% PKB (z krótką adnotacją wyjaśniającą, że znaczny wpływ na poziom irlandzkiego PKB w 2015 roku miała relokacja bilansów finansowych dużych korporacji spoza UE), podczas gdy Francja zanotowała najwyższe wpływy, na poziomie 47,9% PKB. Węgry natomiast znalazły się na 10 miejscu od góry, plasując się zaraz za średnią unijną na poziomie 39,2% PKB.

Polska znajduje się na 8 miejscu (licząc od najmniejszego odsetka dochodu z podatków w stosunku do PKB) z wynikiem 33,3%. Średnia dla Unii Europejskiej wynosi 40%, dla całej Europy jest to 41,4%.

Weryfikacji nie została poddana część wypowiedzi dotycząca Francji i Węgier, ponieważ użyte słowo „relatywnie” wskazuje na względność i opinię autora. Dane na temat tych dwóch państw jak i zarówno Polski zostały przytoczone w celu informacyjnym.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.