Strona główna Fake News Fundusz Kompensacyjny nie uwzględnia szczepień na COVID? Fałsz!

Fundusz Kompensacyjny nie uwzględnia szczepień na COVID? Fałsz!

Fundusz Kompensacyjny nie uwzględnia szczepień na COVID? Fałsz!

Nieprawdziwe informacje o projekcie ustawy.

FAKE NEWS W PIGUŁCE

  • W mediach społecznościowych pojawiły się przekazy, które głoszą, że projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nie będzie uwzględniać odszkodowań dla zaszczepionych przeciw COVID-19, którzy doświadczą ciężkich niepożądanych reakcji poszczepiennych.
  • W rzeczywistości projekt ustawy zawiera zapisy, które wskazują na to, że nowelizacja bierze pod uwagę odszkodowania dla osób zaszczepionych przeciw COVID-19, u których wystąpiły ciężkie zdarzenia zdrowotne po szczepieniu (tak jak w przypadku innych szczepień). Taki stan rzeczy potwierdza nam również Ministerstwo Zdrowia.

Wokół projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi zaczęły narastać nieprawdziwe informacje. Głownie dotyczą one szczepień przeciw COVID-19, które promują środowiska negatywnie nastawione wobec szczepionek. Według przekazów uwzględniony w projekcie ustawy Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych dla osób, które doświadczyły poważnych negatywnych odczynów poszczepiennych, miałby nie obejmować osób zaszczepionych przeciw COVID-19. 

Takie informacje zostały opublikowane na Facebooku m.in. na profilu Wolne Zdrowie, skąd zaczęły być udostępniane przez użytkowników platformy.

Zrzut ekranu wpisu na Facebooku na profilu Wolne Zdrowie, w którym podano, że nie ma możliwości wypłacenia odszkodowania za powikłania po szczepionkach na COVID-19. Na wpis do 19 sierpnia zareagowało 299 osób, a 134 udostępniły go na swoich tablicach.

Źródło: www.facebook.com

Wielu internautów uznało, że proponowany Fundusz rzeczywiście nie obejmie zaszczepionych przeciw COVID-19, którzy doświadczyli poważnych reakcji niepożądanych. Jeden z popularniejszych wpisów na ten temat uzyskał ponad 200 pozytywnych reakcji, a w sekcji komentarzy można było przeczytać: „Czyli, żadnego odszkodowania nie będzie!”, „To wszystko od samego początku jest szyte grubymi nićmi” – pisali użytkownicy Facebooka.

Projekt nowelizacji ustawy UWZGLĘDNIA niepożądane zdarzenia po szczepieniu przeciw COVID-19. Uwaga na nieprawdziwe przekazy!

Wbrew nieprawdziwym informacjom krążącym w mediach społecznościowych projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi uwzględnia pomoc finansową dla osób, które doświadczyły poważnych negatywnych odczynów poszczepiennych po szczepieniu przeciw COVID-19, jak i po innych szczepieniach ochronnych. Dowiedzieć można się tego na podstawie punktu trzeciego projektu ustawy: „W przypadku gdy w wyniku szczepienia ochronnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 4, art. 17 ust. 10 albo art. 46 ust. 4 pkt 7, u osoby, u której zostało przeprowadzone szczepienie ochronne, wystąpiły w ciągu 3 lat od dnia szczepienia szczepionką albo szczepionkami działania niepożądane wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego”, przysługuje świadczenie kompensacyjne.

W celu potwierdzenia, czy pomoc finansowa po poważnych negatywnych odczynach poszczepiennych obejmuje również osoby zaszczepione przeciw COVID-19, zwróciliśmy się z zapytaniem do Ministerstwa Zdrowia. W odpowiedzi dowiedzieliśmy się, że takie osoby zostały uwzględnione:

Celem powołania Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych jest faktyczna finansowa pomoc osobie zaszczepionej, u której wystąpiły powikłania po szczepieniu. Świadczenia kompensacyjne obejmują szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 przeprowadzane po dniu 26 grudnia 2020 r. oraz pozostałe szczepienia ochronne, o których mowa w art. 17a ust. 1 projektu ustawy, przeprowadzane od dnia 1 stycznia 2022 r. Projekt precyzuje, że chodzi o osobę, która została poddana szczepieniu, a w przypadku osób niepełnoletnich – prawny opiekun (otrzyma pomoc finansową – przyp. Demagog)”.

Ministerstwo Zdrowia

Zgodnie z założeniami projektu ustawy w obecnym kształcie kwota pomocy finansowej będzie zależna od długości okresu hospitalizacji. Mowa tu o sytuacjach, w razie których dojdzie do:

  • obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego – 3000 zł,
  • hospitalizacji w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego trwającej krócej niż 14 dni – 10 000 zł,
  • hospitalizacji trwającej od 14 dni do 30 dni – od 10 000 zł do 20 000 zł,
  • hospitalizacji trwającej od 31 dni do 50 dni – od 21 000 zł do 35 000 zł,
  • hospitalizacji trwającej od 51 dni do 70 dni – od 36 000 zł do 50 000 zł,
  • hospitalizacji trwającej od 71 dni do 90 dni – od 51 000 zł do 65 000 zł, 
  • hospitalizacji trwającej od 91 dni do 120 dni – od 66 000 zł do 89 000 zł,
  • hospitalizacji trwającej powyżej 120 dni – 100 000 zł.

Kwota może być dodatkowo podwyższona w przypadku zabiegu operacyjnego w znieczuleniu ogólnym (o 15 000 zł), innego zabiegu operacyjnego albo metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko (o 5 000 zł), hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii lub intensywnej opieki medycznej trwającej co najmniej 7 dni (o 10 000 zł), hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii lub intensywnej opieki medycznej trwającej dłużej niż 30 dni (o 20 000 zł). Dodatkowo świadczenie obejmuje również zwrot kosztów dalszego leczenia i rehabilitacji po zakończeniu obserwacji lub hospitalizacji w kwocie nie wyższej niż 10 000 zł.

Projekt ustawy w swoim obecnym kształcie na etapie skierowania do pierwszego czytania w Sejmie nie obejmuje odszkodowań w przypadku zgonu osoby, która przyjęła dowolną szczepionkę, co wzbudza pewne kontrowersje (uwagi w tym zakresie zgłaszano w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania). W uwagach zgłaszano, by do projektu dodano zapis o pomocy finansowej dla rodziny osób, które zmarły. Z czego wynika to, że obecnie nie ma tam takiego zapisu? Ministerstwo Zdrowia tłumaczy to w rozmowie z nami w następujący sposób:

Nieuwzględnienie zgonu osoby, u której przeprowadzono szczepienie ochronne, wśród działań niepożądanych w przepisach projektowanej ustawy wynika z faktu, że założeniem Funduszu jest wypłata rekompensaty za wystąpienie niepożądanej reakcji w wyniku szczepienia (odczynu poszczepiennego) osobie, która poniosła z tego tytułu negatywne skutki zdrowotne i w tym czasie nie mogła świadczyć pracy, przebywała w szpitalu lub wymagała czasowej rehabilitacji”.

Ministerstwo Zdrowia

stanowisku Ministerstwa Zdrowia w odpowiedzi na uwagi zgłaszane w ramach konsultacji publicznych, w których udział wzięło 18 podmiotów, dookreślono, z czego wynika podejście zaproponowane w projekcie ustawy. W odpowiedzi na jedną z uwag wskazywano, że:

„Możliwość odwołania się przez pacjenta do sądu powszechnego z zasądzeniem przyznania odszkodowania przez pozwanego, pozostaje niezależna od regulacji ustawowej dedykowanej FK, ale w trybie prawa cywilnego. Ze względu na charakter decyzji administracyjnej odwołanie od decyzji organu następuje w przyjętym trybie do NSA. Ocena wydania decyzji przez RPP nie będzie podlegała sądom powszechnym.

Fundusz Kompensacyjny jest powołany z myślą o wypłacie rekompensat dla osób, które z powodu szczepienia wymagały objęcia przymusową opieką zdrowotną i posiadają podmiotowość prawną. Z założenia świadczenie jest dedykowane osobie, która występuje o nie w swoim imieniu, z wyłączeniem prawa do opieki nad osobą niepełnoletnią i ubezwłasnowolnioną. Odszkodowanie za zgon pozostaje wyłączone na rzecz postępowania sądowego”.

Ministerstwo Zdrowia

Warto pamiętać, że szczepienia ochronne zapobiegają obecnie 4-5 mln zgonów rocznie na całym świecie z powodu chorób, takich jak: błonica, tężec, krztusiec (koklusz), grypa i odra. Rola programów szczepień przeciw COVID-19 w dobie pandemii jest nieoceniona. Z szacunków Public Health England (PHE) wynika, że dzięki szczepieniom przeciw COVID-19 w samej Anglii do 6 sierpnia udało się zapobiec 84 600 zgonów i 23 395 000 infekcji.

Podsumowanie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w swoim obecnym kształcie uwzględnia pomoc finansową dla osób, które doświadczyły poważnych negatywnych odczynów poszczepiennych po szczepionkach przeciw COVID-19 (poza zgonem), o czym można przekonać się, zapoznając się z samym projektem, jak i po skontaktowaniu się z Ministerstwem Zdrowia. Informacje o tym, jakoby było inaczej, należy traktować jako informację fałszywą.

Z wiarygodnymi informacjami na temat szczepionek przeciw COVID-19 można zapoznać się na stronach Światowej Organizacji Zdrowia, Amerykańskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, Europejskiej Agencji Leków, a także w białej księdze pt. „Szczepienia przeciw COVID-19. Innowacyjne technologie i efektywność”, opracowanej przez inicjatywę Nauka Przeciw Pandemii.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram