Beata Kempa o osobach potrzebujących pomocy humanitarnej

28.02.2019

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według organizacji Development Initiatives, liczba osób potrzebujących pomocy humanitarnej wzrosła w latach 2012-2017. W 2012 roku wyniosła ona 76 milionów, a w 2017 – 201 milionów osób. Dane ONZ również wskazują na wzrost liczby potrzebujących.

Beata Kempa w swojej wypowiedzi przytacza dane opublikowane w raportach Global Humanitarian Assistance, które są publikowane przez pozarządową organizację Development Initiatives (DI), specjalizującą się w gromadzeniu danych na temat zrównoważonego rozwoju i walki z ubóstwem.

Według raportów opublikowanych przez DI, ilość osób potrzebujących pomocy humanitarnej w roku 2012 wyniosła 76 milionów, a w 2017 – 201 milionów. Liczby 164 i 62 miliony pojawiają się w raportach, jednak są to dane za lata 2016 oraz 2011, które zostały podane w publikacjach z początku 2017 i 2012 roku. 

Liczba osób potrzebujących pomocy humanitarnej, według danych z raportów Development Initiatives, przedstawia się następująco:
2011 – 62 miliony
2012 – 76 milionów
2013 – 78 milionów
2014 – 122,7 milionów
2015 – w raporcie podano jedynie wysokość potrzebnej pomocy, którą wyceniono na 19,8 miliarda dolarów
2016 – 164,2 miliony
2017 – 201 milionów

Z kolei według danych przedstawionych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, liczba potrzebujących pomocy humanitarnej w latach 2012 – 2018 przedstawia się następująco:
2012 – 65 milionów
2013 – 73 miliony
2014 – 76 milionów
2015 – 125 milionów
2016 – 130,5 miliona
2017 – 141 milionów
2018 – 131,7 miliona

Wypowiedź klasyfikujemy jako prawdę, ponieważ jej główne przesłanie (liczba osób potrzebujących pomocy wzrosła) jest prawdziwe, tak samo jak liczby podane przez Beatę Kempę, mimo, iż nie zgadzają się lata (Beata Kempa w obu przypadkach pomyliła się o rok).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.