Strona główna Wypowiedzi Czym będzie zajmował się rządowy komitet ds. bezpieczeństwa?

Czym będzie zajmował się rządowy komitet ds. bezpieczeństwa?

Czym będzie zajmował się rządowy komitet ds. bezpieczeństwa?

Marcin Ociepa

Poseł
Bezpartyjny

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego z maja tego roku, jak dobrze pamiętam, definiuje potrzebę stworzenia takiego ośrodka koordynacyjnego dla polityki bezpieczeństwa państwa, więc to nie jest stworzony komitet dla Jarosława Kaczyńskiego, tylko to było zapisane, że resorty obrony, spraw wewnętrznych, sprawiedliwości powinny skoordynować swoje działania.

Rozmowa Piaseckiego, 01.10.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Rozmowa Piaseckiego, 01.10.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej z 12 maja 2020 roku przewiduje utworzenie przy Radzie Ministrów komitetu, którego celem byłoby koordynowanie polityki bezpieczeństwa państwa. Strategia, podkreśla ponadresortowy charakter komitetu i jego główne zadania. Szczegółowy skład komitetu został wydany w osobnym zarządzeniu premiera. Wypowiedź Marcina Ociepy uznajemy zatem za prawdę.

2 października Marcin Ociepa, polityk Porozumienia pełniący funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony, oświadczył w programie „Rozmowa Piaseckiego” na antenie TVN 24, że Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z maja 2020 roku „definiuje potrzebę stworzenia (…) ośrodka koordynacyjnego dla polityki bezpieczeństwa państwa”, w ramach którego koordynowane mają być prace Ministerstwa Obrony, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Sprawiedliwości. Wypowiedź ta padła jako komentarz na temat objęcia przez posła i prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego funkcji wicepremiera i szefa nowo powołanego komitetu ds. bezpieczeństwa.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP jest podstawowym dokumentem dotyczącym bezpieczeństwa i obronności państwa. Obecna Strategia została przygotowana przez międzyresortowy zespół w porozumieniu z Radą Ministrów i zatwierdzona przez prezydenta Andrzeja Dudę 12 maja 2020 roku. W ten sposób moc utraciła Strategia Bezpieczeństwa Narodowego z 2014 roku.

Zapisy zawarte w nowej Strategii mają zostać rozwinięte w dokumentach strategicznych w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i rozwoju Polski.

Celem Strategii jest określenie kompleksowej wizji kształtowania bezpieczeństwa narodowego Polski:

 • w aspekcie podmiotowym – wymiar wewnętrzny bezpieczeństwa narodowego oraz stosunki bilateralne, współpraca regionalna oraz globalna, a także współpraca na forach organizacji międzynarodowych,
 • w aspekcie przedmiotowym – uwzględnione w Strategii obszary to:
  • bezpieczeństwo polityczne, 
  • bezpieczeństwo militarne, 
  • bezpieczeństwo ekonomiczne, 
  • bezpieczeństwo energetyczne, 
  • cyberbezpieczeństwo,
  • tożsamość i dziedzictwo narodowe,
  • ochrona środowiska naturalnego,
  • polityka migracyjna,
  • zdrowie i ochrona rodziny,
  • potencjał naukowy i technologiczny.

Powyższe zagadnienia przedstawiono w Strategii w ramach czterech filarów:

 • Bezpieczeństwo państwa i obywateli,
 • Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego,
 • Tożsamość i dziedzictwo narodowe,
 • Rozwój społeczny i gospodarczy. Ochrona środowiska.

Każdy z filarów składa się z rozdziałów, które zawierają szczegółowe cele strategiczne.

W rozdziale „Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym” sformułowano następujący cel strategiczny (punkt 1.2):

Stworzyć ponadresortowy mechanizm koordynacji zarządzania bezpieczeństwem narodowym poprzez utworzenie komitetu Rady Ministrów, odpowiedzialnego na poziomie strategicznym za rozpatrywanie spraw z zakresu polityk, strategii i programów w obszarze zarządzania bezpieczeństwem narodowym, w sposób zapewniający spójność i konsekwentną ich realizację oraz jego powiązanie z nową rolą i kompetencjami Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Wejście Jarosława Kaczyńskiego do rządu

We wtorek 6 października prezydent Andrzej Duda dokonał zmian w Radzie Ministrów, między innymi powołując na stanowisko wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Zgodnie z doniesieniami medialnymi prezes PiS ma stanąć na czele komitetu spraw wewnętrznych, sprawiedliwości i obrony narodowej (nazywanego czasem również komitetem ds. bezpieczeństwa). Potwierdziły się tym samym obecne w mediach już we wrześniu spekulacje na temat wejścia Jarosława Kaczyńskiego do rządu.

Jak ma wyglądać skład rządowego komitetu ds. bezpieczeństwa?

9 października, czyli już po wypowiedzi Marcina Ociepy, opublikowano zarządzenie premiera w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. W dokumencie tym opisano zakres kompetencji i obowiązków Komitetu oraz jego organizację. Zgodnie z zarządzeniem w skład komitetu mają wchodzić:

 • przewodniczący Komitetu – wiceprezes Rady Ministrów wskazany przez Prezesa Rady Ministrów,
 • minister obrony narodowej,
 • minister właściwy do spraw wewnętrznych,
 • minister sprawiedliwości,
 • minister właściwy do spraw koordynowania działalności służb specjalnych (jeżeli został wyznaczony przez prezesa Rady Ministrów),
 • minister spraw zagranicznych.

Mimo że w zarządzeniu nie ma informacji, kto ma być przewodniczącym komitetu, zgodnie z doniesieniami medialnymi ma być nim Jarosław Kaczyński, który w obecnym rządzie jest wicepremierem.

Do zadań Komitetu należy zapewnienie koordynacji przygotowań, działań oraz sprawnego podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa i obrony państwa oraz rekomendowanie Radzie Ministrów lub prezesowi Rady Ministrów propozycji w tym zakresie poprzez:

 • dokonywanie analiz w zakresie dotyczącym spraw wewnętrznych, porządku publicznego, obronności oraz wymiaru sprawiedliwości, w tym dotyczących praworządności podejmowanych decyzji,
 • zapewnienie koordynacji wykonywania przez Radę Ministrów i inne organy administracji rządowej zadań w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa,
 • rozpatrywanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych o istotnym wpływie na zagadnienia bezpieczeństwa i obrony państwa,
 • zapewnienie koordynacji działań organów administracji rządowej mających na celu przygotowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych dotyczących bezpieczeństwa i obrony państwa, a także rozpatrywanie rozbieżności powstałych w toku uzgadniania projektów tych dokumentów oraz przygotowywanie projektów rozstrzygnięć tych rozbieżności,
 • zlecanie Rządowemu Centrum Legislacji sporządzania stanowisk prawno-legislacyjnych dotyczących projektów aktów prawnych w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa,
 • analizowanie rządowej polityki bezpieczeństwa i obrony państwa, w tym inicjatyw wymagających współpracy międzyresortowej, oraz wypracowywanie rozwiązań w zakresie spójności tej polityki i przedstawianie ich Radzie Ministrów,
 • wypracowywanie projektów rozwiązań organizacyjno-funkcjonalnych dotyczących bezpieczeństwa i obrony państwa,
 • przygotowywanie propozycji działań na rzecz bezpieczeństwa na poziomie strategicznym, w tym w zakresie: rozwoju zdolności operacyjnych służb mundurowych, pozyskiwania uzbrojenia i innych produktów, rozwoju przemysłu obronnego, działalności badawczo-rozwojowej na potrzeby bezpieczeństwa i obronności, mobilizacji zasobów oraz rezerw strategicznych na potrzeby bezpieczeństwa i obronności,
 • analizowanie i wypracowywanie propozycji udoskonalania systemu zarządzania bezpieczeństwem.

Wymieniony wyżej zakres kompetencyjny jest zbieżny z zadaniami, które postulowanemu organowi wyznaczała Strategia Bezpieczeństwa Narodowego.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!