Czy ZNP był przeciwny wprowadzeniu gimnazjów?

04.12.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zanim w 1999 r. utworzono gimnazja, Związek Nauczycielstwa Polskiego protestował przeciwko wprowadzaniu strukturalnej reformy oświaty, czego wynikiem miało być właśnie pojawienie się gimnazjów. Dziennik Rzeczpospolita relacjonował, że w czasie 37. Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP związkowcy krytycznie wypowiedzieli się na temat zaproponowanej reformy, zwłaszcza strukturalnej. Tę opinię ZNP w czasie swojego wystąpienia w sejmie 17. grudnia 1998 r. przywołał poseł Mirosław Swoszowski:

„Związek Nauczycielstwa Polskiego skierował apel do posłów Sejmu RP, pismo do marszałka Sejmu, w którym opowiada się za wprowadzeniem reformy programowej, a zaniechaniem strukturalnej z powodu nieobjęcia nauczycieli żadnym systemowym przygotowaniem do nowych zadań”.

W opublikowanym 9 września 2013 r. przez Dziennik Łódzki wywiadzie Sławomir Broniarz, prezes ZNP, przypomina, że ZNP było przeciwko wprowadzeniu gimnazjów.  

Zgodnie z uchwałą związku z 20 listopada 2015 r. „Gimnazja należy doskonalić – nie likwidować. Poprawiać ich funkcjonowanie poprzez zatrudnienie psychologów, pedagogów, tworzenie mniej licznych klas. Ten kierunek powinien być priorytetem kreatorów polityki edukacyjnej”.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.