Godziny karciane – praca bez wynagrodzenia?

04.12.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela nauczyciel szkoły podstawowej lub gimnazjum przeznacza 2 godziny na zwiększenie liczby obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a szkoły średniej 1 godzinę. Te “godziny karciane” nie są wliczane do pensum, czyli tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (które wynosi z reguły 18 godz.). Dlatego oznacza to, że za przepracowanie tych godzin nie przysługuje nauczycielom dodatkowe wynagrodzenie. Naturalnie należy pamiętać, wliczając “godziny karciane” i wszystkie inne obowiązki zapisane w ustawie, czas pracy nauczyciela nie może przekroczyć 40 godzin tygodniowo.
Ocenę moralności tej regulacji pozostawiamy czytelnikom.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.