Ile darmowych leków otrzymali seniorzy z programu Leki 75+?

16.05.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z najnowszymi statystykami dotyczącymi programu Leki 75+ opublikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia, od 1 września 2016 r. (czyli od początku działania programu) do końca lutego 2017 r. do pacjentów trafiło 16,6 mln opakowań bezpłatnych leków objętych programem.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.