Czas czytania: około min.

Ile Polacy wydają na prywatną opiekę medyczną?

20.12.2019 godz. 13:44

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Informacje dotyczące rocznych wydatków Polaków na prywatne usługi medyczne prezentuje sondaż przeprowadzony w ramach projektu Razem dla Zdrowia. Razem dla Zdrowia to projekt współfinansowany  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020. Głównym celem projektu jest rozwijanie dialogu społecznego oraz społecznej idei odpowiedzialności instytucji systemu ochrony zdrowia, poprzez wypracowanie w ramach powołanego partnerstwa trwałych i transparentnych mechanizmów konsultacji społecznych. Realizacja celu pozwoli na wzmocnienie dialogu i współpracy pomiędzy administracją publiczną a partnerami społecznymi (organizacjami pacjenckimi oraz zawodami medycznymi). 

Według raportu Współpłacenie pacjentów za świadczenia medyczne z maja 2018 roku wydatki na prywatne świadczenia medyczne w przebadanej grupie kształtowały się średnio na poziomie 1551,61 zł, a najczęściej wskazywaną wartością był 1000 zł. 

Respondenci w zdecydowanej większości (68%) korzystają z usług w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i jednocześnie z usług świadczonych poza tym systemem. 17% ankietowanych korzysta wyłącznie z usług w całości samodzielnie opłacanych lub dostępnych w ramach dodatkowego ubezpieczenia, zaś 14% korzysta z usług wyłącznie w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. 1% nie korzysta z usług medycznych.

Warto jednak zwrócić uwagę na metodologię badania. Jak podkreślają bowiem autorzy raportu:

W badaniu wzięło udział 1386 osób, które dobrowolnie wyraziły chęć wypełnienia ankiety on-line. Ze względu na charakter konsultacji społecznych próba miała charakter uznaniowy i nie była reprezentatywna, gdyż z zasady w konsultacjach biorą udział wyłącznie osoby zainteresowane danym problemem społecznym.

Na pytania ankiety odpowiadali respondenci w wieku 16 – 82 lata. Wśród badanych dominowały osoby w wieku 30 lat. Średnia wieku respondentów wynosiła 44 lata. 75% biorących udział w badaniu osób stanowiły kobiety. Dominowały osoby z wykształceniem wyższym (70%) oraz osoby zamieszkujące przede wszystkim w dużych miastach (44%). Najliczniej reprezentowane grupy respondentów stanowiły osoby, które określają się jako pacjenci (49%) i lekarze (22%), obywatele (8%), rodzice i opiekunowie dzieci (6%) oraz pielęgniarki i położne (4%). 

Poseł Szczerba w swojej wypowiedzi posługuje się ogólnym sformułowaniem o „Polakach wydających średnio 1551 złotych rocznie”, co sugeruje, iż ma on na myśli ogół społeczeństwa. Nie można jednak takich wniosków wysnuwać z wyników ankiety, która obejmowała niereprezentatywną próbą badawczą.

Na potrzeby tej analizy warto również przytoczyć nieco starsze dane Głównego Urzędu Statystycznego w kwestii wydatków na ochronę zdrowia. Według raportu “Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2016 roku” średnie miesięczne wydatki na ochronę zdrowia na osobę wyniosły w 2016 roku 60,93 zł, co daje 731,16 zł na rok. Uwagę zwraca różnica między wydatkami pomiędzy mieszkańcami miast i wsi – przeciętny mieszkaniec miasta wydaje rocznie 826,44 zł, a wsi 587,76 zł na rok.

Populację objętą analizą w 96% stanowią członkowie gospodarstw domowych. którzy posiadają uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a 6,5% ma uprawnienia do świadczeń w ramach dodatkowych zabezpieczeń zdrowotnych (DZZ – ubezpieczenia, abonamenty). Równocześnie 34,1% członków gospodarstw domowych choruje przewlekle, a 6,8% ma długotrwałe problemy zdrowotne. Pod stałą opieką lekarską lub pielęgniarską znajduje się natomiast 36,0% członków gospodarstw domowych. Struktura wydatków w 69,2% obejmuje leki i artykuły medyczne, medyczne dobra trwałego użytku, 28,7% ambulatoryjną opiekę zdrowotna (w tym stomatologię), a w 2,1% szpitale i inne stacjonarne zakłady opieki zdrowotnej

W swojej wypowiedzi, M. Szczerba przytacza prawdziwe dane pochodzące z raportu Współpłacenie pacjentów za świadczenia medyczne, jednak wysnuwa na ich podstawie mylną sugestię, że dotyczą one ogółu Polaków, podczas gdy w rzeczywistości badania były przeprowadzonej na niereprezentatywnej grupie respondentów – fakt zdominowania sondażu przez grupę badanych z dużych miast legitymujących się wyższym wykształceniem może w sposób istotny zawyżać ogólny obraz korzystania Polaków z prywatnej opieki medycznej (osoby takie z racji swojej statycznie większej zamożności, a także dysponowania większym dostępem do prywatnej opieki medycznej, jaki oferują duże miasta, mogą być bardziej skłonne do skorzystania z tego typu usług, a co za tym idzie – mogą one zawyżać wyniki badania). Z tego też względu, wypowiedź M. Szczerby uznajemy za manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub