Strona główna Wypowiedzi Ile wynosi w Polsce średnia emerytura w przypadku mężczyzn, a ile w przypadku kobiet?

Ile wynosi w Polsce średnia emerytura w przypadku mężczyzn, a ile w przypadku kobiet?

Ile wynosi w Polsce średnia emerytura w przypadku mężczyzn, a ile w przypadku kobiet?

Małgorzata Kidawa-Błońska

Średnia emerytura w Polsce kobiet i mężczyzn różni się aż o 1000 zł.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Konferencja prasowa, 8.03.2021

  • Według najnowszego opracowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych opublikowanego po waloryzacji w marcu 2020 roku, średnie świadczenie emerytalne u kobiet wynosiło 2 002,66 zł, podczas gdy mężczyźni mogą liczyć na 2 992,13 zł. Średnia emerytura mężczyzn była więc o 989,47 zł wyższa niż średnia emerytura kobiet. 
  • Najczęściej wypłacana emerytura (dominanta) w przypadku mężczyzn wynosiła 2 381,09 zł, a w przypadku kobiet – 1 712,57 zł. Różnica wynosiła 668,52 zł na korzyść mężczyzn.
  • Do czynników przyczyniających się do powstania luki emerytalnej można zaliczyć m.in. mniejsze wynagrodzenie kobiet niż mężczyzn, dłuższy okres życia kobiet czy krótszy czas spędzony na rynku pracy przez kobiety.

Liczba emerytów w Polsce

Zgodnie z najnowszą publikacją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w marcu 2020 roku liczba świadczeniobiorców pobierających w Polsce emerytury i renty wynosiła 7 mln 808,7 tys., z czego:

  • 5 mln 907,7 tys. osób stanowili emeryci,
  • 680,9 tys. to renciści z tytułu niezdolności do pracy,
  • 1 mln 220 tys. to osoby pobierające rentę rodzinną.

Przeważającą grupą wśród emerytów były kobiety, które stanowiły 60,3 proc, czyli około 3,56 mln osób. W przypadku rent z tytułu niezdolności do pracy sytuacja była odmienna – dominującą grupą byli mężczyźni (67,4 proc.)

Wysokość świadczeń emerytalnych w Polsce

Jak podaje ZUS, najczęściej występująca wartość świadczenia emerytalnego w Polsce (dominanta) była równa 1 802,07 zł. Taką kwotę otrzymywało 302,9 tys. osób. Dysproporcja między płciami wyniosła 668,52 zł, gdyż mężczyźni najczęściej otrzymywali świadczenie opiewające na kwotę 2 381,09 zł (98,6 tys. osób), a kobiety 1 712,57 zł (237,7 tys. osób).

Różnicę w statystkach odnotowano również w przypadku przeciętnej wysokości emerytury liczonej jako średnia arytmetyczna, która wyniosła 2 395,11 zł. Kobiety mogły liczyć jedynie na 2 002,66 zł. W przypadku mężczyzn świadczenie było o 989,47 zł wyższe i wynosiło 2 992,13 zł.

opracowaniu ZUS zamieszczono również informację dotyczącą wyrazu środkowego (mediany). Dokładnie połowa kobiet otrzymywała emeryturę w wysokości 1 839,55 zł, z kolei połowie mężczyzn wypłacano 2 119,96 zł. Różnica w tej statystyce wyniosła więc 280,41 zł.

Z czego wynika luka emerytalna?

Różnice w wysokości emerytur kobiet i mężczyzn wynikają z kilku czynników. Przede wszystkim kobiety znajdują się krócej na rynku pracy. Jak wskazują dane Europejskiego Urzędu Statystycznego, przewiduje się, że oczekiwana długość pracy kobiet w Polsce wynosi obecnie 30,7 roku. U mężczyzn ten czas jest dłuższy o nieco ponad 5,5 roku (36,3 lat). Ponadto, kobiety w wieku produkcyjnym poświęcają czas na opiekę nad dzieckiem w ramach urlopu wychowawczego.

Luka emerytalna może mieć także swoje źródło w dłuższym życiu u kobiet, których zarobki są niższe od mężczyzn. Zgodnie z najnowszym opracowaniem GUS Polki żyją o blisko 8 lat dłużej od Polaków. To mężczyźni jednak przeciętnie otrzymują wyższe wynagrodzenie. Jak podaje GUS, w październiku 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 5 003,7 8 zł.

Mężczyźni przeciętnie otrzymywali o 8,9 proc. więcej (tj. 443,46 zł), a kobiety o 9,2 proc mniej (tj. 460,42 zł). Tym samym luka płacowa ukształtowała się na poziomie 903,88 zł (19,9 proc.)

Odmienne dane prezentuje Eurostat, który badając skalę luki płacowej (gender pay gap), wyliczył procentową różnicę pomiędzy średnimi zarobkami na godzinę pracy u kobiet i mężczyzn. Średnia wartość luki dla Unii Europejskiej wynosi 14,1 proc., a dla Polski – 8,5 proc.

Plasujemy się pod tym względem na szóstym miejscu wśród państw członkowkich, za Luksemburgiem, Rumunią, Włochami, Belgią i Słowenią.

Na przyczyny dysproporcji w emeryturach kobiet i mężczyzn wskazywała w komentarzu dla „Rzeczpospolitej” Iwona Kowalska, rzecznika prasowa ZUS na Dolnym Śląsku:

„Różnice w wysokości emerytur dla kobiet i mężczyzn wynikają nie tylko z tego, że panie pracują krócej, zarabiają mniej i żyją średnio statystycznie dłużej niż mężczyźni, ale zwykle przez część swojego życia są na urlopach związanych z wychowaniem dziecka, koniecznością opieki nad chorym członkiem rodziny np. starym rodzicem lub niepełnosprawnym dzieckiem.

(…)

Tymczasem pracujący panowie w tym czasie ciągle budują swój kapitał emerytalny. Na dodatek z racji tego, że kobiety w Polsce żyją dłużej niż mężczyźni ich kapitał jest dzielony przez większą ilość miesięcy tzw. dożycia, dlatego kwota kobiecej emerytury jest sporo niższa”.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy