Strona główna Wypowiedzi Jak PiS zmienił kompetencje Prokuratora Krajowego przed wyborami?

Jak PiS zmienił kompetencje Prokuratora Krajowego przed wyborami?

Jak PiS zmienił kompetencje Prokuratora Krajowego przed wyborami?

Sławomir Mentzen

Poseł
Nowa Nadzieja

W 2016 roku połączyliście [rząd PiS – przyp. Demagog] Prokuratora Generalnego z Ministrem Sprawiedliwości po to, żeby mieć kontrolę nad prokuraturą i wprost o tym mówiliście. Jest wywiad Bogdana Święczkowskiego z 2016 roku, gdzie on mówi, że ta zmiana, według niego, powinna trwać dziesiątki lat i powinna być niezależna od tego, kto rządzi. Po czym w sierpniu 2023, na chwilę przed możliwym oddaniem władzy, tak zmieniacie ustawę, żeby Prokurator Krajowy był w zasadzie niezależny od Prokuratora [Generalnego – przyp. Demagog].

Kawa na Ławę, 21.01.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Kawa na Ławę, 21.01.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • Przez większość historii III RP funkcja Prokuratora Generalnego była połączona ze stanowiskiem ministra sprawiedliwości. Tylko w okresie 2010–2016 urzędy te były rozdzielone.
 • W 2016 roku za rządów PiS ponownie połączono wspomniane funkcje oraz przekształcono Prokuraturę Generalną w Prokuraturę Krajową, w której Prokurator Krajowy był Pierwszym Zastępcą Prokuratora Generalnego.
 • W styczniu 2016 roku wiceminister sprawiedliwości Bogdan Święczkowski bronił tej reformy w wywiadzie następującymi słowami: „Ta ustawa nie została napisana pod konkretną władzę czy pod konkretną osobę. Chodzi o to, aby każdy, kto będzie pełnił funkcję prokuratora generalnego, miał realną władzę. Liczę, że nowe prawo o prokuraturze będzie obowiązywało przez następnych kilkadziesiąt lat”.
 • W sierpniu 2023 roku przyjęto ustawę, w której wzmocniono rolę Prokuratora Krajowego, przyznano mu nowe uprawnienia oraz przekazano różne kompetencje, które dotychczas przysługiwały Prokuratorowi Generalnemu. 
 • Na tej podstawie oceniamy wypowiedź jako prawdziwą.

Trwa spór wokół Prokuratury Krajowej

Minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny Adam Bodnar w połowie stycznia 2024 roku stwierdził, że Dariusz Barski został w niewłaściwy sposób przywrócony ze stanu spoczynku do służby czynnej. Z tego powodu Barski nie może dalej sprawować funkcji Prokuratora Krajowego. Od tego czasu to Bodnar czuwa nad funkcjonowaniem Prokuratury Krajowej (PK).

Tego samego dnia PK opublikowała oświadczenie, w którym sprzeciwia się decyzji Prokuratora Generalnego i podkreśla, że Barski nadal zgodnie z prawem pełni funkcję Prokuratora Krajowego. Kilka dni później Trybunał Konstytucyjny nakazał wstrzymanie decyzji Bodnara. Swój sprzeciw wobec decyzji ministra wyraził również prezydent Duda oraz politycy PiSSuwerennej Polski.

Sławomir Mentzen na antenie TVN24 zarzucił politykom PiS hipokryzję [czas nagrania 19:04]. Jak podkreślił, poprzednia władza starała się przejąć kontrolę nad prokuraturą, a dopiero gdy pojawiło się niebezpieczeństwo utraty władzy, zapewniono Prokuraturze Krajowej niezależność.

Kiedy połączono ministerstwo z prokuraturą?

W 1990 roku przyjęto ustawę, która stwierdzała, że „Funkcje Prokuratora Generalnego sprawuje Ministerstwo Sprawiedliwości”. Tym samym przez ostatnie 34 lata, poza jednym kilkuletnim okresem, urząd Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości pełniła równocześnie ta sama osoba.

W roku 2010 rozdzielono te dwie funkcje z inicjatywy rządu PO-PSL. Wówczas na mocy ustawy zadecydowano, że Prokuratora Generalnego na stanowisko będzie powoływał Prezydent Rzeczypospolitej spośród kandydatów zgłoszonych przez Krajową Radę Sądownictwa i Krajową Radę Prokuratury.

Pierwszą i jedyną osobą, którą powołano w tym trybie był Andrzej Seremet. Pracował na tym stanowisku od marca 2010 roku do marca 2016 roku. Więcej na ten temat przeczytasz w innej naszej analizie

PiS ponownie połączył dwa urzędy

Rozdzielenie tych urzędów trwało 6 lat. Rząd Prawa i Sprawiedliwości po zdobyciu władzy w 2015 roku podjął się ich ponownego połączenia. W styczniu 2016 roku uchwalono przepisy wprowadzające ustawę Prawo o prokuraturze, a wraz z nimi dwie istotne zmiany.

Po pierwsze, ponownie połączono stanowisko Prokuratora Generalnego z urzędem Ministra Sprawiedliwości. Stanowisko to objął i piastował przez 8 lat Zbigniew Ziobro. Po drugie, przekształcono Prokuraturę Generalną w Prokuraturę Krajową

Na czele Prokuratury Krajowej postawiono wówczas Prokuratora Krajowego, który miał być powoływany przez premiera na wniosek Prokuratora Generalnego (art. 14). Tym samym, była to osoba zależna od aktualnej władzy. Co więcej, odwołanie z tego stanowiska wymagało zgody prezydenta, który również jest związany z PiS. Taki prokurator miał być przełożonym prokuratorów pozostałych powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (art. 18).

Święczkowski bronił reformy w wywiadzie

Tej reformy i zmian w strukturze bronił w styczniu 2016 roku wiceminister sprawiedliwości w rządzie Beaty Szydło, Bogdan Święczkowski. W wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej” przekonywał, że rozdzielenie urzędów Prokuratora Generalnego i ministra sprawiedliwości było błędem. Stwierdził nawet, że wówczas „zniszczono polską prokuraturę”, ponieważ Prokurator Generalny nie miał nawet możliwości kierowania prokuraturą.

W tym wywiadzie padła przywołana przez Mentzena wypowiedź. Święczkowski na pytanie o to, czy obawia się sytuacji, w której władzę (a tym samym i prokuraturę) przejmą oponenci PiS, podkreślił: – Ta ustawa nie została napisana pod konkretną władzę czy pod konkretną osobę. Chodzi o to, aby każdy, kto będzie pełnił funkcję prokuratora generalnego, miał realną władzę. Liczę, że nowe prawo o prokuraturze będzie obowiązywało przez następnych kilkadziesiąt lat.

PiS w 2023 roku zreformował prokuraturę

Faktycznie, w sierpniu 2023 roku, jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości, Sejm przyjął rządowy projekt nowelizacji 34 różnych ustaw. Przez te zmiany wzmocniono rolę Prokuratora Krajowego, przyznano mu nowe uprawnienia oraz przekazano różne kompetencje, które dotychczas przysługiwały Prokuratorowi Generalnemu.

uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy, że były to zmiany podyktowane faktem, że Prokurator Krajowy jako Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego już przedtem zastępował go przy wielu czynnościach. Ustawa miała więc oficjalnie przekazać do Prokuratora Krajowego sprawy, które angażowały Prokuratora Generalnego. Na stronie 68. uzasadnienia czytamy:

„W rzeczywistości zatem czynności te wykonywał w ramach stałego zastępstwa Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego – Prokurator Krajowy. […] Powyższy zabieg służyć ma więc nie tylko ograniczeniu angażowania Prokuratora Generalnego w sprawy, w których i tak zastępowany jest przez Pierwszego Zastępcę Prokuratora Generalnego – Prokuratora Krajowego, ale też jednoznacznemu uregulowaniu tej problematyki”.

Jak zmieniły się kompetencje Prokuratora Krajowego?

W ramach reformy to na ręce Prokuratora Krajowego przekazano zadanie powoływania i odwoływania nowych osób na stanowiska prokuratora regionalnego, okręgowego i rejonowego (art. 21 pkt 5). Przedtem robił to Prokurator Generalny na wniosek Prokuratora Krajowego.

Co więcej, przyznano Prokuratorowi Krajowemu prawo do podważenia decyzji Prokuratora Generalnego. Jak czytamy, po art. 7 par 2 (który określa, że prokurator jest zobowiązany wykonywać polecenia swojego prokuratora przełożonego) dodano dwa kolejne paragrafy:

 • § 2a Prokurator Generalny polecenia podległym prokuratorom wydaje za pośrednictwem Prokuratora Krajowego.
 • § 2b W szczególnie uzasadnionych wypadkach, z uwagi na dobro postępowania lub prawidłowość funkcjonowania prokuratury, Prokurator Krajowy może zażądać zmiany lub uchylenia skierowanego do niego polecenia albo polecenia, o którym mowa w § 2a, chyba że polecenie dotyczy wszczęcia postępowania przygotowawczego.

uzasadnieniu do projektu czytamy, że taka zmiana miała podkreślać szczególną rolę Prokuratora Krajowego w kierowaniu prokuraturą. Dodatkowo jej celem było „wyłączenie zagrożeń” związanych z opiniami o niespójności przepisów o podległości służbowej z proponowanymi zmianami w prokuraturze (s. 71).

Kolejne nowe kompetencje Prokuratora Krajowego

Przyjęto również szereg zmian, które przekazały Prokuratorowi Krajowemu dotychczasowe kompetencje Prokuratora Generalnego określone w ustawach: o Policji, o Straży Granicznej, o Żandarmerii Wojskowej, o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, o Służbie Więziennej  (art. 21 pkt 2). Do PK przekazano decyzyjność w sprawach czynności związanych z przeprowadzaniem niejawnych działań przez wyżej wymienione służby (s. 70).

Ponadto do kompetencji i zadań Prokuratora Krajowego dodano podejmowanie decyzji w sprawach osobowych prokuratorów oraz asesorów (art. 21 pkt 2). Przez sprawy osobowe, zgodnie z uzasadnieniem ustawy, należy rozumieć kwestie kształtujące status zawodowy tych osób (s. 70).

W tym miejscu należy podkreślić, że Prokurator Krajowy jest nadal osobą zależną od rządu, ponieważ powołuje go Prezes Rady Ministrów na wniosek Prokuratora Generalnego. Co jednak istotne, aby odwołać osobę z tego stanowiska, potrzebna jest pisemna zgoda prezydenta (art. 14).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!