Strona główna Wypowiedzi Jaki jest udział branży turystycznej w polskiej gospodarce?

Jaki jest udział branży turystycznej w polskiej gospodarce?

Jaki jest udział branży turystycznej w polskiej gospodarce?

Marek Niedużak

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii

Turystyka tworzy 6% PKB. Celem jest dalszy wzrost konkurencyjności oferty turystycznej, dzięki ścisłej współpracy #POT i #PAiH.

Twitter, 19.12.2019 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Twitter, 19.12.2019 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Według danych przedstawionych przez Najwyższą Izbę Kontroli, udział turystyki w PKB w 2017 r. wyniósł 6%. Są to najnowsze dane, jakimi obecnie dysponujemy. W latach 2015-2017 zwiększyła się liczba przyjeżdżających turystów zagranicznych o 10% i ich wydatki o 17%, a także liczba podróży krajowych Polaków o 15% i ich wydatki o 30%. Tendencja wzrostowa utrzymała się także w 2018 r., w stosunku do roku 2017 odnotowano w turystyce zagranicznej dalszy wzrost liczby turystów i wydatków o 7% i 5%, a w turystyce krajowej o 4% i 10%.

W 2018 r. Polskę odwiedziło łącznie 19,6 mln turystów zagranicznych (ponad milion więcej niż rok wcześniej), którzy wydali 34,5 mld zł. W tym samym czasie Polacy odbyli z kolei 47,7 mln podróży krajowych (wzrost o ponad 1,5 mln), co przełożyło się na 26,3 mln wydanych zł. Dane dotyczące udziału turystyki w PKB w roku 2018 nie są jednak jeszcze znane.

Wraz z powołaniem nowego rządu w listopadzie 2019 r. obowiązki dotyczące promocji i rozwoju turystyki przeszły z Ministerstwa Sportu i Turystyki (obecnie Ministerstwa Sportu) na Ministerstwo Rozwoju, a konkretnie Departament Turystyki. Do jego zadań należy m.in.

  • zagospodarowanie turystyczne kraju,
  • poprawianie bezpieczeństwa turystów,
  • działania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, podnoszenia jakości oraz ochrony konsumentów usług turystycznych i inne.

Departament sprawuje ponadto kontrolę nad Polską Organizacją Turystyczną, o której wspomina w swojej wypowiedzi Marek Niedużak. Podstawowym celem instytucji jest „promowanie Polski jako kraju atrakcyjnego dla turystów, nowoczesnego, z wysokimi standardami usług i korzystnymi cenami”. Działania te prowadzone są zarówno w kraju, jak i zagranicą. POT ma swoje przedstawicielstwa w czternastu krajach świata (ZOPOT). Codzienna działalność organizacji przejawia się np. w organizowaniu stoisk narodowych na największych krajowych i zagranicznych targach turystycznych, na których wystawcami są przedstawiciele branży i samorządów.

W swojej wypowiedzi M. Niedużak przywołuje również Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Jej celem jest jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. Działa ona zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH) na całym świecie.

Poza Departamentem Turystyki przy Ministerstwie Rozwoju, POD, ZOPOT i PAIiH promocją turystyczną kraju i za granicą zajmują się także jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnelokalne organizacje turystyczne.

Zgodnie z danymi NIK, w latach 2015-2018 (I połowa) Minister Sportu i Turystyki przeznaczył łącznie 183,3 mln zł na promocję turystyczną Polski, w tym 145,9 mln zł na realizację zadań Polskiej Organizacji Turystycznej. Jak jednak wskazuje NIK, brak mechanizmów wpływu działań promocyjnych na wzrost liczby turystów i przychodów z turystyki uniemożliwia ocenę tego, na ile promocja turystyczna Polski jest w ogóle skuteczna.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy