Józefa Szczurek-Żelazko o liczbie lekarzy w Polsce

25.02.2019

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Jeśli chodzi o rok 2014, dane prezentowane na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej (naczelnego organu samorządu lekarzy i lekarzy dentystów) wskazują, że Izba miała wówczas 181 683 członków, z których 164 652 wykonywało zawód.

Z kolei najnowsze dane dotyczą stanu na dzień 31.12.2018 r. i wg nich, liczba wszystkich członków izby to 191 678, natomiast liczba lekarzy wykonujących zawód to 175 343. Różnica wynika z faktu, że lekarz niewykonujący zawodu może fakultatywnie stać się członkiem izby.

Wypowiedź należy więc uznać za prawdziwą, ponieważ w przypadku 2014 r. autorka wypowiedzi użyła zwrotu „ponad”, przy dopuszczalnym marginesie błędu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.