Mateusz Morawiecki o PKP

17.03.2019

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z Raportem Rocznym PKP Polskich Linii Kolejowych S.A za rok 2017 infrastruktura kolejowa zarządzana przez spółkę wynosiła 18 513 km linii kolejowych (s. 16), a więc 35 967 km torów. Raport zawiera także dane nt. infrastruktury stacyjnej czy obiektów inżynieryjnych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.