Strona główna Wypowiedzi Na czym polega specustawa mieszkaniowa?

Na czym polega specustawa mieszkaniowa?

Na czym polega specustawa mieszkaniowa?

Sylwester Tułajew

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Uchwała lokalizacyjna w trybie tzw. specustawy mieszkaniowej wymaga zgody Rady Miasta. Lokalizacja musi być zgodna ze studium, które przyjmuje Rada Miasta. Inwestor musi przedstawić pełną koncepcję urbanistyczno – architektoniczną, spełniając standardy urbanistyczne zawarte w ustawie. Zarówno Studium, jak i standardy określa Rada Miasta.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Sylwester Tułajew na swoim profilu na Facebooku zamieścił wypowiedź na temat tzw. specustawy mieszkaniowej.
Specustawa mieszkaniowa, o której mowa w wypowiedzi, to Ustawa z 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Zgodnie z artykułem 7 Ustawy, inwestor chcący zrealizować inwestycję mieszkaniową musi wystąpić za pośrednictwem wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z wnioskiem do rady gminy (bądź rady miasta) o ustalenie lokalizacji tej inwestycji. Rada gminy przyjmuje lokalizację za pośrednictwem odpowiedniej uchwały, wniosek inwestora może zostać przez radę odrzucony.

Rada gminy, ustalając lokalizację dla inwestycji, bierze pod uwagę stan zapotrzebowania na mieszkania i możliwości rozwoju gminy wynikające ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, oraz  stan zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na terenie gminy bądź miasta.

Wszystkie obowiązkowe elementy wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji są wymienione w ust. 7 artykułu 7 Ustawy, a w ust. 8 wymienione są załączniki, które muszą być dodane we wniosku. Jednym z tych załączników jest koncepcja urbanistyczno-architektoniczna, która szerzej opisana jest w artykule 6 Ustawy.

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zawiera informacje dotyczące: funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu; układu urbanistycznego i kompozycji architektonicznej zabudowy; sieci dróg publicznych i wewnętrznych niezbędnych do obsługi proponowanej zabudowy; etapów realizacji proponowanej zabudowy; powiązania przestrzennego planowanej inwestycji z terenami otaczającymi.

Koncepcję przygotowuje osoba wpisana na listę izby samorządu zawodowego architektów, mająca uprawnienia budowlane do projektowania (oraz opcjonalnie do kierowania robotami budowlanymi) bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. Drugą osobą mogącą przygotować taką koncepcję jest “osoba, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów”. Artykuł 5 owej ustawy odsyła, z kolei, do art. 2 ust. 3 oraz art 6 ust 1. Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Art. 2 ust. 3 został uchylony, a art. 6 ust, 1 mówi o “osobach wpisanych na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, mających prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Standardy urbanistyczne, określające wymogi jakie musi spełniać teren pod inwestycję określa art. 17 specustawy mieszkaniowej. Jednakże (zgodnie z art. 19) rada gminy może w drodze uchwały może określić lokalne standardy urbanistyczne w zakresie odległości zabudowy od przystanku komunikacji miejskiej i placówek oświatowych, powierzchni terenów rekreacyjnych, liczby kondygnacji planowanych budynków.

Z kolei studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przyjmowane jest przez radę gminy w drodze uchwały (zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Wypowiedź uznajemy za prawdziwą ponieważ:

  • uchwałę lokalizacyjną przyjmuje rada gminy w drodze uchwały;
  • lokalizacja musi być zgodna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
  • inwestor, do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji, musi dołączyć koncepcję urbanistyczno-architektoniczną i wykazać, że inwestycja jest zgodna ze standardami urbanistycznymi;
  • standardy urbanistyczne określone są w specustawie mieszkaniowej, rada gminy może w drodze uchwały określić lokalne standardy urbanistyczne, przyjmuje również studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 

 

Share The Facts
Sylwester Tułajew
KW Prawo i Sprawiedliwość

 

Uchwała lokalizacyjna w trybie tzw. specustawy mieszkaniowej wymaga zgody Rady Miasta. Lokalizacja musi być zgodna ze studium, które przyjmuje Rada Miasta. Inwestor musi przedstawić pełną koncepcję urbanistyczno – architektoniczną(…) Zarówno Studium, jak i standardy określa Rada Miasta.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!