Ilu sędziów wykształciła Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury?

02.11.2017

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury została powołana w drodze ustawy z 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz.U. z 2017 r. poz. 146). Jej statut reguluje odpowiednie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 19 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1209). Nadzór nad Krajową Szkołą w zakresie zgodności jej działania z przepisami ustawowymi i statutem sprawuje Minister Sprawiedliwości. Ustawowymi zadaniami instytucji tej są między innymi:

  • prowadzenie aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej, których celem jest uzyskanie przez aplikantów niezbędnej wiedzy i praktycznego przygotowania do zajmowania stanowisk sędziego i asesora sądowego, prokuratora i asesora prokuratury;
  • szkolenie i doskonalenie zawodowe sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów i asesorów prokuratury w celu uzupełnienia ich specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych.

Aplikantem sędziowskim może zostać osoba spełniająca wymagania określone w ustawie, która pokona swoich kontrkandydatów w dwuetapowym konkursie. Aplikacja sędziowska i aplikacja prokuratorska trwają 36 miesięcy i rozpoczynają się nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia list przyjętych do KSSiP. W trakcie aplikacji kandydaci na sędziów odbywają zajęcia w Krajowej Szkole oraz praktyki zgodnie z programem aplikacji.

Po trzech latach, nie później niż miesiąc od ukończenia aplikacji, kandydaci podchodzą do egzaminu sędziowskiego. Składa się on z dwóch części: pisemnej i ustnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu sędziowskiego jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich sprawdzianów i praktyk objętych programem aplikacji. Warunkiem zdania egzaminu sędziowskiego jest uzyskanie co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów zarówno z części pisemnej, jak i części ustnej egzaminu, lecz nie mniej niż 50% z każdej dziedziny w części ustnej egzaminu. Do części ustnej egzaminu nie może zostać dopuszczony zdający, który za rozwiązanie jednego z zadań praktycznych uzyskał mniej niż 30% możliwych do zdobycia punktów.

Od wyniku na egzaminie sędziowskim zależny jest kolejny stopień awansu zawodowego przyszłego sędziego – asesor sądowy. Według ustawy o KSSiP, im lepszy rezultat egzaminu i co za tym idzie lepsza pozycja na liście kwalifikacyjnej, tym większa szansa na otrzymanie stanowiska asesorskiego. Zdany egzamin nie gwarantuje wolnego miejsca asesorskiego – wykaz takich miejsc przewidzianych dla aplikantów ogłasza wcześniej, w drodze zarządzenia, Minister Sprawiedliwości.

Przepisy dotyczące funkcjonowania asesorów sądowych można znaleźć w rozdziale 2b ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062). Asesor sądowy w sprawowaniu swojego urzędu jest niezawisły i podlega tylko Konstytucji oraz ustawom. Nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego, ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości asesorów sądowych. Po upływie 36 miesięcy może on otrzymać nominację sędziowską, przepisy przewidują jednak także sytuację, kiedy asesor na specjalny wniosek zostaje nominowany w terminie wcześniejszym.

Z powyższych danych wynika, że zanim aplikant otrzyma nominację sędziowską, mija około 6 lat. Pierwszy rocznik aplikacji sędziowskiej rozpoczął ją w 2011 r. i dopiero w 2016 r. absolwenci tego rocznika otrzymali pierwsze nominacje sędziowskie. Z danych zamieszczonych na stronie KSSiP wynika, że w ubiegłym roku 24 absolwentów (23 absolwentów z pierwszego rocznika, 1 absolwent z drugiego rocznika aplikacji sędziowskiej) otrzymało od Prezydenta Andrzeja Dudy nominacje sędziowskie. W 2017 r. nominacje sędziowskie otrzymało 7 absolwentów KSSiP.

Polityk nie wziął pod uwagę, że Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury istnieje stosunkowo krótko, a ścieżka kariery sędziego wymaga odpowiedniego doświadczenia, które zdobywa się w kolejnych latach pracy w sądzie. Nominacje sędziowskie absolwentów pierwszego rocznika aplikacji sędziowskiej rozpoczęły się dopiero w 2016 r. Także liczba wykształconych przez KSSiP sędziów nie jest prawdziwa. Wypowiedź Łukasza Schreibera uznajemy za manipulację.

Share The Facts
Łukasz Schreiber
poseł na Sejm VIII kadencji


Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury od 2009 do 2016 r. wykształciła tylko 19 sędziów.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.