Czy polskim członkom Komisji Weneckiej skończyły się kadencje?

11.04.2016

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 2 pkt. 3 statutu Komisji Weneckiej jej członkowie powoływani są na 4-letnią kadencję z możliwością ponownego wyboru. Ponadto stwierdza on, że „w trakcie trwania kadencji członkowie mogą zostać odwołani, jeśli przedstawi swoją rezygnację lub jeśli Komisja uzna, że członek nie jest w stanie lub nie posiada odpowiednich kwalifikacji do wykonywania swoich funkcji”.

Członkowie oraz ich zastępcy powoływani są przez państwa członkowskie (art. 2 pkt. 2). Komisji Weneckiej podaje na swojej stronie, że Hanna Suchocka jest jej członkiem od 1991 roku, jednakże nie jest wskazana informacja kiedy kończy się jej kadencja. W związku z tym wysłaliśmy wniosek o udostępnienie informacji publicznej do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w dniu 11.04.2016 w sprawie określenia początku i końca kadencji prof. Hanny Suchockiej i prof. Krzysztofa Dzewickiego.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.