Czas czytania: około min.

Czy Polska poparła Izrael w głosowaniu w ONZ?

29.01.2018 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

W ostatniej sprawie szczególnie ważnej dla Izraela, która pojawiła się na forum ONZ, czyli w głosowaniu Zgromadzenia Ogólnego nad rezolucją potępiającą uznanie Jerozolimy za stolicę państwa Izrael, Polska rzeczywiście wstrzymała się od głosu. Głosowanie to odbyło się 21 grudnia 2017 roku. Kilka dni wcześniej, 18 grudnia, podobną rezolucję przyjęła Rada Bezpieczeństwa ONZ. Polska nie brała jednak udziału w tym głosowaniu, ponieważ niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa została dopiero 1 stycznia 2018 roku.

6 grudnia 2017 roku prezydent USA D. Trump wydał proklamację, w której uznał Jerozolimę za stolicę Izraela i zadecydował o przeniesieniu tam amerykańskiej ambasady. Odwołał się przy tym do Ustawy o ambasadzie w Jerozolimie z 1995 roku, w której Kongres Stanów Zjednoczonych zobowiązał rząd do przeniesienia ambasady do Jerozolimy. Zgodnie z deklaracją prezydenta D. Trumpa, decyzja ta, oparta na politycznym realizmie, miała przyczynić się do budowania pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie.

18 grudnia Egipt, jako przedstawiciel państw arabskich wśród niestałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, przedstawił na forum Rady projekt rezolucji potępiającej decyzję USA. Rezolucja podkreśla zróżnicowany status i skład demograficzny Świętego Miasta. Ponadto przypomina o rezolucji Rady Bezpieczeństwa z 1980 roku, w której podjęto decyzję o wycofaniu misji dyplomatycznych ze stanowiącej sporne terytorium Jerozolimy. Rada Bezpieczeństwa podjęła głosowanie nad egipskim projektem rezolucji. 14 członków opowiedziało się za rezolucją, jednak weto USA uniemożliwiło jej przyjęcie.

21 grudnia Egipt wystąpił z identycznym projektem rezolucji na Specjalnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Tym razem 128 ze 193 państw opowiedziało się za jej przyjęciem (a więc przeciwko decyzji prezydenta USA). Przeciwko głosowało 9 państw (prócz USA i Izraela m.in. Togo, Honduras i Mikronezja). Polska była jednym 35 państw, które wstrzymały się od głosu. Podobną decyzję podjęły m.in. Czechy, Litwa i Rumunia.

Regulamin Zgromadzenia Ogólnego ONZ w punkcie 85 stanowi, iż wszystkie decyzje Zgromadzenia Ogólnego z wyłączeniem tych, o których mowa w punkcie 83 (decyzje, które powinny zapadać większością 2/3 głosów), zapadają większością głosujących i obecnych na głosowaniu. Punkt 86 stanowi zaś, iż za głosujących i obecnych uznaje się tych członków, którzy oddali głos „za” lub „przeciw”. Członkowie wstrzymujący się od głosu uznawani są za niegłosujących. W konsekwencji, decyzja Polski o głosie wstrzymującym obniżyła wymaganą w głosowaniu większość głosów „za” niezbędną do uchwalenia rezolucji i tym samym zadziałała na niekorzyść Izraela. Nie mogła więc ona stanowić poparcia Izraela, jak uważa K. Łapiński.

Na mocy tajnego głosowania Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 2 czerwca 2017 roku, Polska została wybrana niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa. Owo członkostwo objęła z dniem 1 stycznia 2018 roku. Do dnia głosowania z 18 grudnia Polska nie była członkiem Rady. Choć w 2018 roku Rada obradowała już nad kwestiami ważnymi dla spraw Izraela, żadna z nich nie została poddana głosowaniu.

Share The Facts
Krzysztof Łapiński
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP


Stajemy po stronie Izraela, ostatnio tak jak było głosowanie w Radzie Bezpieczeństwa ONZ też wstrzymaliśmy się od głosu, co de facto było poparciem Izraela.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.