Czy poziom życia w Polsce zbliża się do średniej unijnej?

04.07.2019

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Jerzy Kwieciński w swojej wypowiedzi odnosi się do wskaźnika AIC (Actual Individual Consumption – spożycie indywidualne skorygowane na mieszkańca) liczonego przez Eurostat. Wskaźnik ten obrazować ma dobrobyt materialny przeciętnego gospodarstwa domowego poprzez zmierzenie jego realnej konsumpcji.

Jednostką pomiarową AIC jest PPS (purchasing power standard) – sztuczna jednostka walutowa, która umożliwia porównanie siły nabywczej poszczególnych walut w odpowiednich państwach UE. Średnia wartość AIC w całej UE to 100. Gdy AIC w którymś z państw członkowskich jest wyższe od średniej UE, np. o 5%, to jego wskaźnik AIC wynosi 105. A gdy jest niższe o 5% – wynosi 95. Ze wstępnych szacunków Eurostatu na 2018  wynika, że w Polsce AIC wynosi 77 – to znaczy, że średnia realna konsumpcja w gospodarstwach domowych w Polsce stanowi 77% średniej realnej konsumpcji w UE.

Jak pokazują dane Eurostatu, w przypadku Polski wskaźnik ten odnotuje stały, aczkolwiek niewielki wzrost. W latach 2015 i 2016 wynosił on bowiem 74, z kolei w roku 2017 – 76.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.