Czym jest depozyt adwokacki?

22.09.2017

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z Regulaminem wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach wydanym w tekście jednolitym przez Naczelną Radę Adwokacką dnia 7 lipca 2015 roku adwokat może wchodzić w posiadanie środków pieniężnych od swoich klientów w ramach powiernictwa lub depozytu. Zgodnie z §6 Regulaminu musi on zdeponować te środki w banku na oddzielonym rachunku bankowym od wszystkich innych rachunków adwokata. Adwokat musi posiadać pełną dokumentację i zapisy ukazujące wszystkie czynności podejmowane z funduszami klienta. Z środków tych nie można wykonywać potrąceń lub połączeń z innymi rachunkami bankowymi, nie mogą również bez zgody klienta posłużyć na pokrycie honorarium prawnika. Przyjęcie depozytu musi łączyć się z umową na piśmie określającą okoliczności i sposób w jaki adwokat jest uprawniony lub zobowiązany do dysponowania środkami.

Sąd Najwyższy zajmował się sprawą depozytu adwokackiego w 2003 roku i stwierdził, że może on zawierać zastrzeżenie przekazania pieniędzy osobie trzeciej.

Share The Facts
Bogdan Święczkowski
Prokurator krajowy


Tak zwany depozyt adwokacki – instytucja nieznana polskiemu porządkowi prawnemu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.