Strona główna Wypowiedzi Grunty rolne w Ukrainie. Czy to ¼ wszystkich gruntów w Europie?

Grunty rolne w Ukrainie. Czy to ¼ wszystkich gruntów w Europie?

Grunty rolne w Ukrainie. Czy to ¼ wszystkich gruntów w Europie?

Anna Bryłka

Ruch Narodowy

A oznaczałoby to [przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej przyp. Demagog] włączenie do Unii Europejskiej dodatkowych 41 mln ha użytków rolnych, w tym 32 mln ha gruntów rolnych [ornych przyp. Demagog], co stanowi aż 27 proc. powierzchni takich gruntów w Europie.

TikTok, 28.05.2024

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

TikTok, 28.05.2024

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Powierzchnia użytków rolnych Ukrainy wynosi około 41,3 mln ha, z czego około 32,7 mln ha to grunty orne.
  • Według danych pochodzących z publikacji „Ukraina na światowym rynku rolnym” Ukraina posiada 32,3 mln ha gruntów ornych (s. 8), które stanowią 27 proc. powierzchni takich gruntów w Europie. To stan na początek 2019 roku.
  • Sprawdziliśmy nowsze dane i, korzystając z FAOSTAT (bazy danych ONZ), obliczyliśmy, że ukraińskie grunty orne stanowią 21,8 proc. wszystkich takich gruntów w Europie. Pod uwagę wzięliśmy państwa europejskie z wyłączeniem Rosji. To dane na koniec 2021 roku, a więc sprzed pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Obecnie Ukraina nie kontroluje części swoich gruntów ornych.
  • Drobna nieścisłość nie wpływa na główną tezę wypowiedzi. W związku z tym oceniamy wypowiedź Anny Bryłki jako prawdę.

Akcesja Ukrainy do Unii Europejskiej zagrożeniem dla sektora rolnictwa?

28 maja 2024 roku Anna Bryłka na swoim koncie na TikToku opublikowała materiał dotyczący przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej. Odnosi się w nim do kosztów i ryzyka tej akcesji, przede wszystkim pod względem polityki rolnej. 

Jako kandydatka Konfederacji w wyborach do PE Anna Bryłka jest przeciwniczką przyjęcia Ukrainy do UE. W kontekście zagrożeń płynących z takiej sytuacji wskazała, że grunty orne Ukrainy stanowią 27 proc. powierzchni takich gruntów w całej Europie.

Jaki obszar zajmują użytki rolne w Ukrainie?

Sytuację rolnictwa w Ukrainie opisuje unijny dokument „Ukrainian agriculture. From Russian invasion to EU integration” z kwietnia 2024 roku.

Według przedstawionych w nim danych, które pochodzą z 2020 roku (s. 2), użytki rolne Ukrainy zajmują 41,3 mln ha, z czego 32,7 mln ha to grunty orne. Potwierdza to również raport CEMA (s. 3).

Czym są użytki, a czym grunty orne?

Użytki rolne (ang. agricultural land) oznaczają każdy obszar gruntów ornych, użytków zielonych i upraw trwałych. W tym pojęciu mieszczą się również ogrody przydomowe, sady, łąki i pastwiska oraz pozostałe użytki.

Natomiast grunty orne (ang. arable land) to wyłącznie grunty ugorowane, uprawiane w celu produkcji roślinnej lub obszary dostępne dla produkcji roślinnej. to ziemie zasiane lub zasadzone ziemiopłodami rolnymi albo ogrodniczymi.

Oznacza to, że do użytków rolnych wlicza się różne użytki w obrębie gospodarstwa rolnego, a do gruntów ornych jedynie ziemie nadające się do uprawy i do niej przygotowywane.

Czy na Ukrainie znajduje się ¼ europejskich gruntów ornych?

Według danych przedstawionych w publikacji „Ukraina na światowym rynku rolnym” z 2022 roku Ukraina posiada 32,3 mln ha gruntów ornych (s. 8), które stanowią 27 proc. powierzchni takich gruntów w Europie. 

Przytoczone źródło powołuje się na „Katalog gruntów Ukrainy”. Strona ta opublikowała infografikę, z której wynika, że ziemia rolna w Ukrainie to 41,4 mln ha, co stanowi 19 proc. ziemi rolnej w Europie. Z kolei ziemia uprawna to 32,7 mln ha, co miało stanowić 27 proc. takiej ziemi w Europie. Przywołany katalog nie jest źródłem pierwotnym – informacje pochodzą z ukraińskiego Geokadastru (zasobu geodezyjnego i kartograficznego). Dodatkowo dane przedstawiają stan na początek 2019 roku, więc warto porównać je z nowszymi.

Źródła pozwalają również na porównanie względem Unii Europejskiej. Według danych dostępnych w raporcie CEMA z 2023 roku Ukraina ma 32 mln ha gruntów ornych, a Unia Europejska – 98 mln ha (s. 3). Tym samym ukraińskie grunty to ⅓ tego, czym wspólnie dysponują państwa UE. Za to gdy policzymy razem grunty Ukrainy i państw członkowskich UE, to grunty orne Ukrainy stanowią 24,6 proc. takiego zbioru.

Sprawdzamy dane FAO

Postanowiliśmy zweryfikować dostępne dane i poszukaliśmy aktualniejszych informacji na ten temat. Interesowało nas, jak dużo gruntów ornych znajduje się w Ukrainie oraz w państwach europejskich. Aby uniknąć różnic metodologicznych, zależało nam na zebraniu danych dla wielu krajów z jednego źródła. Skorzystaliśmy w tym celu z bazy danych FAOSTAT (prowadzonej przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa). 

Obliczeniami objęliśmy grunty orne Europy w 2021 roku. To ostatni rok przed pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę, która mogła zaburzyć dane od 2022 roku. W obliczeniach nie zostały uwzględnione grunty rosyjskie z powodu braku możliwości podzielenia ich na część europejską i azjatycką.

Z uzyskanych danych wynika, że całość gruntów ornych Europy wynosi 272 690 tys. ha, od czego należy odjąć tereny rosyjskie. To daje finalnie 151 041 tys. ha, czyli 151 mln ha. Pozwala to stwierdzić, że grunty orne Ukrainy (32 924 tys. ha, czyli 32,9 mln ha) stanowią 21,8 proc. gruntów w Europie.

Jak wojna wpłynęła na obszar rolnictwa w Ukrainie?

Według danych FAOSTAT od 2014 do 2021 roku obszar rolny Ukrainy utrzymywał się na poziomie 32,7–32,9 mln ha. 

unijnego dokumentu (s. 6) dowiadujemy się, że po pełnoskalowej inwazji z 2022 roku ukraińskie rolnictwo stało się głównym celem militarnym rosyjskiej agresji. W związku z trwającą wojną Ukraina obecnie kontroluje około 26,5 mln ha gruntów ornych. Jest to spadek o około 6 mln ha gruntów w porównaniu do sytuacji sprzed 2 lat.

Ukraina w Unii Europejskiej szanse czy zagrożenia dla polskiego rolnictwa?

Jak wskazują polscy i ukraińscy ekonomiści oraz przedsiębiorcy, grunty rolne Ukrainy mogą wzmocnić pozycję UE na światowym rynku rolnym. Rolnictwo to trzeci co do wielkości sektor gospodarki Ukrainy, który wytwarza niemal 11 proc. PKB (s. 3). W przypadku UE jest to jedynie 1,4 proc. PKB (s. 3). 

Według prof. Wawrzyńca Czubaka ukraińskie rolnictwo może stać się wyraźnym zagrożeniem dla polskiego rolnictwa ze względu na swoją dużą konkurencyjność. Z drugiej strony może być również dużą szansą i bodźcem do rozwoju polskiego przemysłu rolnego, m.in. poprzez impuls do restrukturyzacji.

Obecnie, ze względu na trwającą wojnę, w ramach wsparcia Ukrainy UE utrzymała porozumienie wstrzymujące cła i kontyngenty na import żywności z Ukrainy do 5 czerwca 2025 roku. Natomiast gdyby doszło do akcesji tego państwa do UE, Ukraina musiałaby zaakceptować obowiązujące we wspólnocie prawa i regulacje.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!