Strona główna Wypowiedzi Ile dzieci rodzi się w związkach partnerskich?

Ile dzieci rodzi się w związkach partnerskich?

Ile dzieci rodzi się w związkach partnerskich?

Włodzimierz Czarzasty

Poseł
Nowa Lewica

W  związkach partnerskich rodzi się 27% dzieci.

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, 16.01.2020 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, 16.01.2020 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Według najnowszego raportu Rocznik Demograficzny 2019, który został opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), liczba urodzeń pozamałżeńskich w roku 2018 wyniosła 102 584. Natomiast całkowita liczba urodzeń w Polsce w roku 2018 ukształtowała się na poziomie 388 178. Oznacza to, iż 26,4 procent dzieci w roku 2018 przyszło na świat w związkach pozamałżeńskich.

W związkach pozamałżeńskich kobiety rodziły najczęściej w przedziale wiekowym 25–29 (28 328 urodzeń) zaś najmniej urodzeń, tj. 139, przypada matkom w wieku 45 lat i więcej. Ponadto więcej urodzeń w związkach pozamałżeńskich odnotowano w miastach niż na wsi, odpowiednio 67 470 i 35 114.

Jak przedstawia się sytuacja w Europie?

Dane dotyczące poszczególnych państw zostały zebrane przez Europejski Urząd Statystyczny. Największy odsetek urodzeń pozamałżeńskich występuje w Islandii – 70,5 procent. Wśród państw członkowskich Unii Europejskiej najwyższy odsetek zanotowano we Francji – 60,5 procent. Łącznie wśród 27 państw Wspólnoty odsetek powyżej 50 procent obliczono w 8 krajach. Są to: Bułgaria, Dania, Estonia, Francja, Holandia, Portugalia, Słowenia i Szwecja. Z drugiej strony najniższy odsetek zarówno wśród państw europejskich, jak i UE występuje w Grecji – 11,1 procent. Niższy odsetek niż w Polsce odnotowano w dwóch państwach UE – Chorwacji i Grecji.

Status prawny związków partnerskich w UE

Kwestia formalizacji związków partnerskich należy do kompetencji państw członkowskich Wspólnoty. Związki partnerskie mogą być równoważne małżeństwu lub mogą gwarantować podobny katalog praw. Mogą one być zawierane pomiędzy osobami tych samych bądź odmiennych płci. Większość państw UE reguluje prawnie status związków partnerskich. Natomiast 6 krajów nie uznaje zarejestrowanych związków partnerskich. Są to: Bułgaria, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia i Słowacja.

Podsumowując, poseł SLD Włodzimierz Czarzasty nieznacznie myli się co do odsetka dzieci, które rodzą się w związkach małżeńskich. Wypowiedź więc uznajemy za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy