Ile wydajemy na obronność?

19.09.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wykonanie budżetu poszczególnych instytucji państwowych co roku oceniane jest przez Najwyższą Izbę Kontroli, a dodatkowo opiniowane przez komisje sejmowe, o ile dotyczą odpowiedniego tematu. Dlatego, wykonanie budżetu podległego Ministerstwu Obrony Narodowej opisane jest w części 29 Informacji o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa oraz zaopiniowane przez Sejmową Komisję Obrony Narodowej. Na 16 stronie raportu NIK podane jest, że do 31 grudnia zostało wykonane 97,9% budżetu, natomiast część wydatków, niewygasających z upływem roku budżetowego, było zrealizowanych do 31 marca 2017. Takie zestawienie daje 99,9% wykonania planu po zmianach.

 

 

Share The Facts
Bartosz Kownacki
wiceminister Obrony Narodowej

 

Sto procent wydatków na obronność zostało wydane w zeszłym roku.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.