Ilu warszawskich rodziców pośle dzieci do przedszkola?

11.05.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Jak wynika z informacji udzielonych przez Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa w dniu 10 maja 2017r. na wniosek o dostęp do informacji publicznej zgodnie ze wstępnymi danymi z jeszcze niezakończonej rekrutacji na rok szkolny 2017/18, w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej ma zacząć edukację ok. 14 600 dzieci 6 letnich. Ok. 1 770 sześciolatków ubiega się o przyjęcie do pierwszej klasy. Z przesłanej wiadomości wynika, że ok. 88% rodziców zadeklarowało, że ich dzieci będą uczyć się w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej od przyszłego roku szkolnego.

6latki

W obecnym roku szkolnym w Warszawie do edukacji przedszkolnej w publicznych warszawskich przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych przystąpiło 10 938 6-latków. Ok. 6 tys sześciolatków rozpoczęło edukację w I klasie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.