Ilu pasażerów korzysta z Przewozów Regionalnych?

30.01.2017

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według najnowszych danych Urzędu Transportu Kolejowego, w 2016 roku ogólna liczba pasażerów kolei wyniosła 292 411 250, z czego 27,17% stanowili pasażerowie Przewozów Regionalnych. To oznacza, że w 2016 roku, liczba pasażerów tego przewoźnika wyniosła około 79 546 288, czyli dziennie z Przewozów Regionalnych korzystało około 217 094 osób.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.