Jakie prognozy dla Polski ma Międzynarodowy Fundusz Walutowy?

15.04.2019

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z raportem Międzynarodowego Funduszu Walutowego ,,World Economic Outlook’’ z kwietnia 2019 r., prognozy wzrostu realnego PKB Polski wynoszą 3,8%. W poprzednim raporcie, ,,Challenges to Steady Growth’’ (październik 2018), MFW szacował wzrost realnego PKB Polski w 2019 r. niżej, bo na poziomie 3,5%. W raporcie z 2019 r. zmniejszono także przewidywany poziom inflacji CPI Polski w 2019 r. do 2%, w porównaniu z prognozowanymi w poprzednim raporcie 2,8%. Również według danych MFW, w 2019 r. poziom bezrobocia w Polsce ma osiągnąć rekordowo niski poziom 3,6%. Informacje podane przez premiera są zgodne z danymi MFW, dlatego wypowiedź zaliczamy do kategorii prawda.

W najnowszym raporcie MFW z kwietnia 2019 r., wzrost realnego PKB Polski w 2019 r. prognozuje się na poziomie 3,8%. W poprzednim raporcie MFW z października 2018 r., szacowano wzrost realnego PKB Polski w 2019 r. na poziomie 3,5%. Oznacza to, że prognozy wzrostu realnego PKB w najnowszym raporcie są dla Polski lepsze niż w raporcie poprzednim.

Należy jednak podkreślić, że wzrost PKB Polski na poziomie 3,8% w 2019 r. będzie niższy od wzrostu PKB Polski w dwóch poprzednich latach. Zgodnie z danymi MFW, w 2018 r. wzrost realnego PKB Polski wyniósł 5,1 %, a w 2017 r. 4,8%. W poprzednich latach wzrost realnego PKB Polski wyglądał w następujący sposób:

 • 2016 r. – 3,1%
 • 2015 r. – 3,8%
 • 2014 r. – 3,3%
 • 2013 r. – 1,4%
 • 2012 r. – 1,6%
 • 2011 r. – 5%
 • 2010 r. – 3,6%
 • 2009 r. – 2,8%
 • 2008 r. – 4,2%

Według danych MFW, prognozowany poziom wzrostu realnego PKB Polski, który ma w wynieść w 2019 r. 3,8%, będzie trzecim najwyższym w Europie. Spośród państw europejskich, lepsze prognozy wzrostu realnego PKB w 2019 r. mają Malta (5,2%) oraz Irlandia (4,1%). Zbliżony poziom wzrostu realnego PKB mają odnotować w 2019 r. m.in. Słowacja (3,7%), Słowenia (3,4%), Cypr (3,5%), Węgry (3,6%), Serbia (3,5%) czy Bułgaria (3,3%).  

Z kolei wspomniany przez Mateusza Morawieckiego CPI (consumer price index) to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Jest miarą ogólnego poziomu cen płaconych przez przeciętnego konsumenta – jedną z najpopularniejszych miar inflacji oraz deflacji.

Zgodnie z raportem MFW z kwietnia 2019 r., poziom inflacji CPI ma wynieść w Polsce 2 2019 r. 2%. W raporcie z października 2018 r., MFW szacował poziom inflacji CPI w Polsce na poziomie 2,8%. W 2018 r. poziom inflacji CPI wyniósł 1,6%.

W raporcie MFW z kwietnia 2019 r. uwzględniono także prognozę bezrobocia. Zgodnie z nimi, bezrobocie w Polsce w 2019 r. ma wynieść 3,6%. Byłby to rekordowo niski poziom bezrobocia. MFW dysponuje danymi dot. bezrobocia w Polsce, w którym znajdują się informacje o poziomie bezrobocia w Polsce w każdym roku od roku 1990. Zgodnie z tymi danymi, poziom bezrobocia w Polsce od 1990 r. nigdy nie osiągnął poziomu 3,6 %, ani niższego. W poprzednich 10 latach kształtował się w następujący sposób:

 • 2018 r. – 3,8%
 • 2017 r. – 4,9%
 • 2016 r. – 6,2%
 • 2015 r. – 7,5%
 • 2014 r. – 9%
 • 2013 r. – 10,3%
 • 2012 r. – 10,1%
 • 2011 r. – 9,6%
 • 2010 r. – 9,6%
 • 2009 r. – 8,2%

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.