Kiedy nauczyciele osiągają najwyższy stopień awansu zawodowego?

21.09.2017

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Według informacji NIK o wynikach kontroli funkcjonowania systemu awansu zawodowego nauczycieli z 2008 r. (3.1.2. Uwarunkowania ekonomiczne i organizacyjne) w obecnym systemie awansu już po 10 latach pracy nauczyciel może zdobyć najwyższy stopień awansu zawodowego. Wynika to wprost z przepisów zawartych w rozdziale 4. Karty Nauczyciela. Aby osiągnąć najwyższy stopień, nauczyciel przez rok powinien pracować jako stażysta. Następnie przez 9 miesięcy stara się o stopień nauczyciela kontraktowego. Po 2 latach od zdobycia tego tytułu może starać się o stopień nauczyciela mianowanego, co trwa 2 lata i 9 miesięcy. Po kolejnych dwóch latach może odbyć staż trwający również 2 lata i 9 miesięcy. Dopiero wtedy otrzymuje stopień nauczyciela dyplomowanego.

NIK nie wykazała jednak, że (przeciętny) nauczyciel rzeczywiście zdobywa najwyższy stopień awansu w ciągu 10 lat. W wynikach kontroli wskazano, że po 10 latach jest to możliwe, o ile nauczyciel będzie starał się o awans jak najszybciej i jak najskuteczniej. Nie ma aktualnych i budzących zaufanie źródeł, które jednoznacznie wskazywałyby, jaki jest średni wiek przechodzenia przez wszystkie stopnie awansu zawodowego i tym samym zdobywania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Warto także wspomnieć, że staże na kolejne stopnie awansu zawodowego zgodnie z art. 9d ust. 5 ustawy – Karta Nauczyciela, w myśl którego w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. 

Minister A. Zalewska chciała posłużyć się raportem NIK-u, by wesprzeć swoją wizję nauczyciela, który po 10 latach nie ma już motywacji do zdobywania nowych kwalifikacji. NIK natomiast nie wykazała, że przeciętny nauczyciel po 10 latach osiąga szczyt kariery, wypowiedź uznajemy więc za manipulację.

 

 

Share The Facts
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

 

Raport NIK wskazał, że nauczyciel w ciągu 10 lat zdobywa najwyższy stopień awansu zawodowego.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.