Liczba urodzeń w listopadzie 2015, a w listopadzie 2016

08.02.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw czytamy w art. 7, że zwaloryzowana (od 1 marca 2017) kwota świadczeń emerytalno-rentowych, nie może wynosić mniej niż 1000 zł. Aby otrzymać świadczenie takiej wysokości, należy osiągnąć wiek emerytalny i udokumentować staż pracy (składkowy i nieskładkowy), który wynosi odpowiednio – 20 lat dla kobiet i 25 dla mężczyzn. Należy zaznaczyć, że kwota 1000 zł to kwota brutto, więc emeryt dostanie “na rękę” tę kwotę pomniejszoną o podatek dochodowy.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.