Czas czytania: około min.

MEN: “Teoretyczna możliwość zatrudnienia ok. 5,3 tys. nauczycieli”.

09.02.2017 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według danych podanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, liczba nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego wzrosła we wrześniu 2016 r. o prawie 930 etatów w porównaniu do roku 2015. Zwiększyła się również liczba etatów nauczycieli uczących w klasach I-III i przedszkolach. Liczba zatrudnionych pedagogów zwiększyła się o niemal 1090 etatów we wrześniu 2016 r., porównując do roku 2015.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, podkreśla że likwidacja obowiązku szkolnego dla sześciolatków nie wpłynie na liczbę etatów dla nauczycieli, gdyż: “łączna liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz w edukacji wczesnoszkolnej nie będzie spadać w wyniku zmian w oświacie”. Ministerstwo podkreśla, że spadek liczby dzieci w I. klasach szkół podstawowych, nie wpłynął na liczbę oddziałów klas I. w podobnej skali. Natomiast nadchodzące zmiany w prawie oświatowym, wymuszą zwiększenie zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i w innych formach wychowania przedszkolnego. Ministerstwo zakłada, że niezależnie od tego, gdzie będzie przebywał sześciolatek objęty edukacją w wieku szkolnym i przedszkolnym, to łączna liczba dzieci będzie podobna.

Ministerstwo powołuje się również na zmianę w przepisach odnośnie prawa 3-latka do dostępu do wychowania przedszkolnego, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r., “zgodnie z art. 1 pkt 2 lit. ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35), przewiduje się, że liczba dzieci w przedszkolach w kolejnych latach będzie większa, co jest przesłanką do wzrostu liczby etatów nauczycieli.”

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministerstwa Edukacji Narodowej, liczba zatrudnionych nauczycieli się zwiększa. Można zauważyć, że zwiększa się liczba nie tylko etatów, jak i zatrudnienie nauczycieli w pełnym wymiarze godzin. Jednakże, maleje liczba nauczycieli pracujących w niepełnym wymiarze godzin (widać tą tendencję porównując rok 2014 do 2015 oraz 2015 do 2016). W tym samym okresie, można zauważyć, że maleje również liczba zatrudnionych nauczycieli mianowanych.

16707105_1355916271095182_230332181_n

1

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.