Witold Bańka o POLADA

02.02.2019

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

POLADA, czyli Polska Agencja Antydopingowa, została utworzona w 2017 r., zastępując działającą od 1988 r. Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie.

raporcie agencji za rok 2017 pojawiła się liczba 3570 przebadanych próbek (1686 podczas zawodów oraz 1884 w okresie poza oficjalnymi startami zawodników). (s. 7)

Raport za rok 2017 został opublikowany w październiku 2018 r., więc w analogicznym okresie można spodziewać się opracowania za zeszły rok. Informacyjnie można dodać, że raport KZDS z 2016 r. podaje liczbę 3282 pobranych próbek. (s. 4)

W kwestii dopingowiczów, raport za 2017 r. podaje liczbę 41 wszczętych postępowań o naruszenie przepisów antydopingowych (czyli ok. 1,15% ze skontrolowanych przypadków), z czego naruszenie stwierdzono w 33 przypadkach, brak winy zawodnika lub brak podstaw do sankcji w 3, a 5 postępowań na dzień publikacji raportu było w toku. Oprócz tego odnotowano 2 naruszenia formalne przepisów, niezwiązane z substancjami zabronionymi.

Wypowiedź uznajemy za fałszywą, ponieważ różnica między nią a danymi przekracza dopuszczalny margines błędu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.