Ile odpadów w Polsce podlega recyklingowi?

30.05.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z przyjętą w 2008 roku Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy, państwa członkowskie UE są zobowiązane do 2020 roku uzyskać poziom ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych na poziomie 50%. Recyklingowi mają być poddawane papier, metal, plastik i szkło oraz, w miarę możliwości, inne odpady (pod warunkiem, że są podobne do odpadów z gospodarstw domowych).

Tymczasem, według ostatnich danych GUS w 2015 roku do recyklingu przeznaczono 2866,9 tys. ton odpadów komunalnych, co stanowi 26,4% ogólnej ilości odpadów komunalnych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.