Czy Polacy chcą wejścia do strefy euro?

24.05.2019

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Opinię na temat ewentualnego wejścia Polski do strefy euro w ostatnich miesiącach badały dwie sondażownie. W obu przypadkach ponad połowa ankietowanych odniosła się negatywnie do pomysłu wejścia Polski do strefy euro.

Instytut Badań Pollster na zlecenie Super Expressu (badanie w dniach 10-11 kwietnia 2019 roku): Czy jesteś za tym, by w Polsce wprowadzić euro?

  • Tak – 35%
  • Nie – 65%

SW Research na zlecenie serwisu rp.pl (badanie w dniach 16-17 kwietnia 2019 roku):  Czy chciałbyś, żeby Polska już wkrótce znalazła się w strefie euro?

  • Tak – 25,2%
  • Nie wiem / trudno powiedzieć – 17,1%
  • Nie – 57,7%

Krzysztof Bosak argumentuje w swej wypowiedzi, iż niskie poparcie Polaków dla przyjęcia wspólnej europejskiej waluty wynika z kryzysu finansowego, który objął strefę euro. Słowa te znajdują odzwierciedlenie w historycznej analizie poparcia dla przyjęcia euro w badaniach CBOSu. Jak czytamy w raporcie z kwietnia 2017 roku:

Największe (sięgające 64%) poparcie dla zastąpienia złotego przez euro odnotowaliśmy w styczniu 2002 roku, przed akcesją Polski do UE. Już po wejściu do Unii akceptacja przystąpienia naszego kraju do strefy euro osłabła. W latach 2007–2008 odsetki zwolenników i przeciwników przyjęcia europejskiej waluty były zbliżone. W pierwszym kwartale 2009 roku, po przystąpieniu Słowacji do strefy euro i w okresie dyskusji nad możliwością i zasadnością szybkiego przyjęcia euro przez Polskę, poparcie dla wprowadzenia wspólnej waluty ponownie zwiększyło się do 52%–53%. W kolejnych latach, kiedy znane już były problemy finansowe Grecji, a potem innych państw europejskich, akceptacja wprowadzenia wspólnej waluty w naszym kraju osłabła.

W tym samym raporcie sprzeciw wobec przyjęcia euro wyraziło 72% ankietowanych, więcej niż kiedykolwiek w badaniach CBOSu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.