Ile węgla importuje Polska?

24.05.2019

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

W raporcie Głównego Urzędu Statystycznego “Energia 2018”, czytamy, iż w 2017 r. importowano do Polski 13,3 mln ton węgla kamiennego (str. 22). W latach poprzedzających sprowadzano znacznie mniej, bo odpowiednio 8,2 i 8,3 mln t w 2015-16. Z kolei z odpowiedzi Ministerstwa Energii na interpelację z dnia 21 stycznia 2019 roku, dowiadujemy się, że w 2018 r. Polska pozyskała 19,68 mln ton węgla z importu, w tym aż 13,47 mln ton z Rosji.

Krzysztof Bosak nie myli się, mówiąc, że aktualnie państwo sprowadza rekordowo wysoką ilość węgla. Dane za 2018 rok potwierdzają taki stan rzeczy. W latach 2012-2016 import nie przewyższył sumy 11 mln ton rocznie. Warto jednak zauważyć, że 2017 rok nie był pod tym względem rekordowym, gdyż więcej węgla zaimportowano chociażby w 2011 roku. Krzysztof Bosak prawidłowo ocenia więc, że obecnie w rekordowym wymiarze importujemy węgiel, jednak myli się w szacunkach dotyczących dokładnej ilości tego importu. W związku z tym, uznajemy jego wypowiedź za manipulację.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.