Jak jest udział płac w polskim PKB?

24.06.2019

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej (punkt 7.6 – Adjusted wage share), udział płac w PKB w Polsce w 2018 roku wyniósł 49%, natomiast średnia w Unii Europejskiej sięgnęła 55,6 %.

W poprzednich latach wskaźnik ten był w Polsce również niższy od średniej Europejskiej i tak w 2017 roku wyniósł 48,3% przy średniej 55,2,% a w 2016 roku wynosił 48,2% przy średniej europejskiej 55,3%.

Wypowiedź uznajemy zatem za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.