Jaki procent czynności administracyjnych w Estonii można wykonać w pełni online?

26.10.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP) został przyjęty uchwałą przez Radę Ministrów 8 stycznia 2014 roku. W lipcu 2016 do konsultacji społecznych został oddany nowy Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. 27 września Rada Ministrów przyjęła projekt uchwały zmieniający ww. uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”.

Program zakłada realizację projektów związanych z wprowadzeniem nowych usług elektronicznych, budową lub unowocześnieniem systemów teleinformatycznych, co z kolei ma mieć korzystny wpływ na rozwój branży IT, a także umożliwić obywatelom dostęp do administracji online.

W ramach realizacji programu ma zostać utworzony mechanizm Główny Informatyk Kraju mający służyć koordynacji i współpracy administracji rządowej w zakresie budowy jednolitych lub zintegrowanych rozwiązań informatycznych oraz kontroli nad realizacją tychże projektów.

Projekt zakłada zastosowanie mechanizmu GIK w dwóch fazach:

  1. W zakresie uruchamiania nowych projektów IT w ramach konkursów działania II Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), a po ewaluacji do pozostałych projektów i systemów teleinformatycznych administracji
  2. W zakresie uruchamiania wszystkich systemów teleinformatycznych administracji rządowej, a nie tylko realizowanych w ramach POPC integrowanych i centralizowanych w ramach mechanizmów GIK.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.