Bartosz Kownacki o przelotach VIPów

07.12.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Instrukcja wojskowa, o której wspomina Bartosz Kownacki to instrukcja organizacji lotów oznaczonych statusem “HEAD” w lotnictwie sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Czyli tzw. “Instrukcja HEAD”, która jest tylko jedna dla lotów wojskowych.

Jak wynika z zapisów dokumentu określa on zasady organizacji i zabezpieczenia lotów z tzw. “HEAD’ami” czyli z najważniejszymi osobami w państwie.

Istnieje również umowa dotycząca samolotów cywilnych czarterowanych od  PLL LOT zawarta w 2013 r. Obejmująca loty cywilne. Nie jest to jednak instrukcja wojskowa tylko umowa cywilna i nie ma ona statusu instrukcji HEAD, w przeciwieństwie do dokumentu wojskowego, który regulowany jest prawnie.  

Źródło.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.