Kto podpisał projekt ustawy o metropolii warszawskiej?

04.02.2017

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Zgodnie z drukiem sejmowym nr 1259 z dnia 30 stycznia 2017r. pod projektem nowej ustawy o ustroju m.st. Warszawy podpisało się 28, a nie 38 posłów. Wśród nich znalazła się tylko jedna posłanka, która uzyskała mandat z okręgu warszawskiego – poseł Ewa Tomaszewska.

Wypowiedź A. Halickiego jest błędna co do ogólnej liczby posłów, którzy podpisali się pod projektem ustawy.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.