Patryk Jaki o sprawach osób LGBT w Parlamencie Europejskim

22.03.2019

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według informacji opublikowanej przez Intergrupę LGBT przy Parlamencie Europejskim, w latach 2009-2014 europosłowie ponad 250 razy głosowali nad kwestiami związanymi z osobami LGBT.

Wśród wyróżnionych przez Intergrupę aktów były m.in.:

  • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 września 2009 r. w sprawie litewskich przepisów prawnych o ochronie nieletnich przed szkodliwym wpływem ogólnie dostępnych informacji,
  • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie praw człowieka, orientacji seksualnej i tożsamości płciowej w państwach członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych,
  • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania na temat obywatelstwa UE – Usuwanie przeszkód w zakresie praw obywatelskich UE. W Rezolucji tej pojawił się apel państw członkowskich o zapewnienie swobody przemieszczania się wszystkim obywatelom UE i ich rodzinom, bez dyskryminacji m.in.. ze względu na orientację seksualną.
  • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie zwalczania homofobii w Europie,
  • Sprawozdanie z 8 stycznia 2014 roku ws. unijnego planu przeciwdziałania homofobii i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, przedstawioną przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Intergrupa LGBT stanowi forum posłów do Parlamentu Europejskiego, którego głównym celem jest ochrona podstawowych praw osób LGBT. Jest ona największą spośród 28 intergrup zarejestrowanych w Parlamencie Europejskim. W jej skład wchodzi 150 europosłów, a jedynym polskim przedstawicielem jest Jarosław Wałęsa.

Wypowiedź Patryka Jakiego oceniamy jako prawdę, ponieważ posłowie do Parlamentu Europejskiego ponad 250 razy pochylali się nad sprawami dotyczącymi praw osób LGBT.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.