Paweł Kukiz o uchwale nt. towarów podwójnej jakości

24.05.2019

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Projekt uchwały dotyczącej towarów podwójnej jakości oferowanych przez światowe koncerny wpłynął do Sejmu w styczniu 2019 roku, jednak nie trwają żadne prace nad jego uchwaleniem.

8 stycznia 2019 roku do Sejmu wpłynął projekt uchwały wzywającej rząd do podjęcia działań w celu wyeliminowania towarów podwójnej jakości oferowanych przez światowe koncerny. Projekt złożyli posłowie klubu Kukiz‘15.

Autorzy projektu wzywali rząd do przeprowadzenia szerokich badań na temat  jakości towarów oferowanych przez światowe koncerny w Polsce. Uzasadniali to wynikami podobnych badań przeprowadzonych na Słowacji, Węgrzech oraz w Czechach, które wykazały, że towary te były gorszej jakości w porównaniu do produktów dostępnych w krajach Europy Zachodniej.

16 stycznia 2019 roku projekt został przekazany do pierwszego czytania w dwóch komisjach: do spraw Unii Europejskiej oraz Gospodarki i Rozwoju.

Od tej pory nie zostały podjęte żadne prace nad projektem uchwały. Zarówno w Komisji ds. UE jak i Komisji Gospodarki i Rozwoju projekt ten ma status “przed podjęciem uchwały”.

Wypowiedź uznajemy za manipulację ponieważ projekt uchwały dotycząca towarów podwójnej jakości został złożony w Sejmie przez posłów klubu Kukiz’15, jednak nie został on odrzucony, jak sugeruje wypowiedź, tylko obecnie nie trwają żadne prace nad jego przyjęciem.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.