Strona główna Wypowiedzi Poczta Polska zwolniona z wpłaty z zysku na Fundusz Inwestycji Kapitałowych

Poczta Polska zwolniona z wpłaty z zysku na Fundusz Inwestycji Kapitałowych

Poczta Polska zwolniona z wpłaty z zysku na Fundusz Inwestycji Kapitałowych

Gabriela Lenartowicz

Posłanka
Platforma Obywatelska

Decyzją pana premiera Morawieckiego na wniosek pana wicepremiera Sasina umorzono Poczcie Polskiej obowiązkowe wpłaty z tytułu zysku na Fundusz Inwestycji Kapitałowych w wymiarze 30 079 681 zł. Uzasadnienie jest takie, że gdyby nie to umorzenie, to Poczta Polska nie zrealizowałaby projektów i to by zagroziło obronności państwa.

Posiedzenie Sejmu, 30.11.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 30.11.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • Minister aktywów państwowych skierował wniosek o zwolnienie Poczty Polskiej z obowiązku dokonania wpłaty z zysku za 2021 rok w kwocie 30 079 681 zł na rzecz Funduszu Inwestycji Kapitałowych.
 • Rozporządzenie uzasadnione jest współpracą z Siłami Zbrojnymi RP (dbanie o łączność oraz szeroko pojęte bezpieczeństwo). Zdaniem rządu Poczta Polska znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, a działania w ramach współpracy z wojskiem wymagają znacznych nakładów.
 • W uzasadnieniu  do rozporządzenia podkreślono również, że zadania Poczty Polskiej na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa mają szczególne znaczenie w związku ze wzrostem zagrożeń bezpieczeństwa państwa.
 • Decyzją premiera Morawieckiego rozporządzenie weszło w życie 10 września.
 • W związku z powyższym wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Poczta Polska ze 177 mln zł na plusie

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Poczty Polskiej za 2021 rok spółka wypracowała zysk netto w wysokości 177 mln zł. Jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (do których zalicza się Poczta Polska) są zobowiązane do dokonywania wpłat z zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym na rzecz budżetu państwa.

Według sprawozdania odpisy z zysku netto wyniosły ponad 30 mln zł. To tej kwoty dotyczy rozporządzenie, do którego odwołuje się Gabriela Lenartowicz. Na mocy tego aktu prawnego Poczta Polska miała zostać zwolniona z wpłaty na Fundusz Inwestycji Kapitałowych.

Sasin wnioskuje o zwolnienie

Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin skierował do Rządowego Centrum Legislacji wniosek o zwolnienie Poczty Polskiej z obowiązku dokonania wpłat z zysku za 2021 rok w kwocie 30 079 681 zł na rzecz Funduszu Inwestycji Kapitałowych. Jak czytamy w projekcie rozporządzenia:

„Rozporządzenie ma na celu zapewnienie Poczcie Polskiej S.A. (dalej także jako „Spółka”) środków na realizację w 2022 r. zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa oraz na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego, nałożonych na nią przepisami prawa oraz indywidualnymi decyzjami i umowami”.

W projekcie podkreślona została rola Poczty Polskiej jako partnera Sił Zbrojnych RP. W czasie pokoju spółka ma za zadanie zapewnić dostępność pocztową, uzupełniając potencjał obronny państwa. Jednak w czasie zwiększonego zagrożenia w związku z sytuacją za wschodnią granicą poniekąd wymusza na spółce zwiększenie nakładów na szeroko pojmowane bezpieczeństwo – podkreślają pomysłodawcy.

„Realizacja wyżej wskazanych zadań i projektów wymaga zaangażowania znacznych środków finansowych, jednak ograniczone zasoby Poczty Polskiej S.A. stawiają pod znakiem zapytania możliwość ich realizacji. W związku z tym zasadne jest zachowanie w spółce zysku osiągniętego przez Pocztę Polską S.A. w roku obrotowym 2021”.

O ile rok 2021 był udany dla Poczty Polskiej, o tyle w 2020 spółka zanotowała aż 119 mln zł straty.

Morawiecki się zgadza

Minister finansów nie wyraził sprzeciwu ws. zwolnienia Poczty Polskiej z wpłaty na fundusz. Rozporządzenie zostało podpisane przez Prezesa Rady Ministrów i weszło w życie 10 września.

Rozporządzenie wydano, odwołując się do art. 5 ust. 2 ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. Na jego podstawie Rada Ministrów może, na wniosek organu reprezentującego Skarb Państwa, zwolnić jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, wykonujące w całości lub w części zadania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa, z obowiązku dokonywania wpłat z zysku.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!