Adam Bielan o stanowisku prezesa NBP

9 stycznia wicemarszałek Senatu Adam Bielan był gościem Radia ZET. W czasie wywiadu wypowiedział się m.in. na temat stanowiska Prezesa NBP i możliwości jego odwołania.

Sprawdzone wypowiedzi

Adam Bielan

Adam Glapiński, pan prof. Glapiński został powołany w 2016 r. na sześcioletnią kadencję, nie sposób go odwołać, ta kadencja jest zabetonowana w konstytucji.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Kadencja prezesa Narodowego Banku Polskiego nie jest „zabetonowana” w konstytucji. Jej skrócenie możliwe jest chociażby poprzez złożenie rezygnacji przez samego prezesa, a także w przypadku czterech możliwych okoliczności odwoławczych. Nie ma wśród nich jednak okoliczności umożliwiającej jego odwołanie z subiektywnych powodów politycznych.

Zgodnie z art. 227 ust. 7 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. organizację i zasady działania Narodowego Banku Polskiego oraz szczegółowe zasady powoływania i odwoływania jego organów określa ustawa. Ustawa o Narodowym Banku Polskim z 29 sierpnia 1997 r. przewiduje natomiast 4 przypadki, w których Prezes NBP może zostać odwołany. Zgodnie z art. 9 ust. 1 odwołania dokonuje Sejm.

Zgodnie z konstytucją, prezes NBP powoływany jest przez Sejm na wniosek prezydenta na 6 lat i nie może należeć do partii politycznych, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z godnością jego urzędu. Pozostałe kwestie dotyczące Prezesa NBP reguluje ustawa o NBP z 1997 r. Art. 9 ust. 4  tej ustawy wymienia 4 przypadki, w których wygasa kadencja prezesa NBP:

 • po upływie okresu sześcioletniego;
 • w razie śmierci;
 • w razie złożenia rezygnacji;
 • w razie odwołania.

W art. 9 ust. 5 wymienione zostały cztery przypadki, w których prezes NBP może zostać odwołany. Jego odwołanie może nastąpić gdy:

 • nie wypełnia on swych obowiązków na skutek długotrwałej choroby;
 • został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione przestępstwo;
 • złożył on niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu;
 • Trybunał Stanu orzekł wobec niego zakaz zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwowych.

Przesłanki do odwołania prezesa NBP są podobne do przesłanek do odwołania prezesa Komisji Nadzoru Finansowego. W przypadku prezesa KNF zgodnie z Ustawą o nadzorze nad rynkiem finansowym z 2006 r. są to:

 • prawomocne skazanie za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • rezygnacja ze stanowiska;
 • utrata obywatelstwa polskiego;
 • utrata zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej dłużej niż 3 miesiące.

W przypadku byłego prezesa Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego odwołanie nastąpiło wskutek złożenia rezygnacji, co miało miejsce w listopadzie ubiegłego roku.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >