Agnieszka Ścigaj o progu ubóstwa w Polsce

02.02.2019

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W latach 2006-2016 rokrocznie ukazywały się raporty GUS-u zatytułowane “Dochody i warunki życia ludności Polski”, realizowane w ramach badań EU-SILC (European Union Statistics on Income and Living Conditions), prowadzonych przez Eurostat. Badania te były elementem strategii Europe 2020, mającej na celu zredukowanie o 20 milionów liczby osób cierpiących z powodu ubóstwa i społecznego wykluczenia do roku 2020.

W zgodzie ze standardami badania EU-SILC, w przywoływanym już raporcie GUS-u za rok 2016, próg ubóstwa dochodowego wynosi “60% mediany dochodu ekwiwalentnego dla całego kraju”. Zgodnie z najnowszymi danymi, zamieszczonymi w innym raporcie GUS-U, “Badaniu spójności społecznej 2018”, kwota ta dla gospodarstwa jednoosobowego wyniosła 1280 zł, a dla dwuosobowego z dwójką dzieci poniżej 14. roku życia – 2688 zł dochodu miesięcznego. Gospodarstwa z dochodami miesięcznymi poniżej tej kwoty uznawane są za zagrożone ubóstwem. Agnieszka Ścigaj podała zatem kwotę zbliżoną do tej podanej przez GUS.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.