Czy polska gospodarka po raz pierwszy w historii jest większa od szwedzkiej?

31.05.2019

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF) Produkt Krajowy Brutto Polski na koniec zeszłego roku był większy od PKB Szwecji o 35 miliardów dolarów i wyniósł 586 mld dolarów. Tym samym po raz pierwszy od 2008 roku Polska miała większy PKB niż Szwecja.

Według danych dostępnych na stronie Międzynarodowego Funduszu Walutowego, na koniec 2018 roku PKB Polski wyniósł 586 mld dolarów, podczas gdy PKB Szwecji wyniosło 551 mld dolarów. Obecnie PKB naszego kraju wynosi 593 mld dolarów a Szwecji 547 mld dolarów (stan na kwiecień 2019 roku).

Nie jest jednak prawdą, że PKB Polski jest większy od PKB Szwecji po raz pierwszy w historii, ponieważ w 2008 roku PKB naszego kraju wyniósł 533,8 mld dolarów, a Szwecji 514,6 mld dolarów.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że liczba mieszkańców Polski (ok. 38 milionów) jest większa od liczby mieszkańców Szwecji (ok. 10 milionów). Tym samym Szwecja ma wyższy PKB per capita (PKB na jednego mieszkańca) niż Polska. Wskaźnik ten wynosi obecnie 15,6 tysięcy dolarów dla Polski i 53 tysiące dolarów dla Szwecji.

Wypowiedź Beaty Szydło oceniamy jako manipulację, ponieważ podane zostały w niej poprawne dane na temat wysokości PKB dla Szwecji i Polski, jednak nie jest prawdą, że wskaźnik ten jest wyższy dla Polski po raz pierwszy w historii.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.