Czas czytania: około min.

Czy TK zakwestionował ustawę dotyczącą wyboru sędziego?

26.09.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

22 lipca została uchwalona nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1157). Procedura powoływania prezesa i wiceprezesa TK regulowana jest w artykule 16., w którym czytamy:

Art. 16. 1. Prezesa i wiceprezesa Trybunału powołuje Prezydent Rzeczypospolitej spośród trzech kandydatów przedstawionych na każde stanowisko przez Zgromadzenie Ogólne.

2. Kandydatów na stanowisko prezesa lub wiceprezesa Trybunału Zgromadzenie Ogólne wybiera spośród sędziów Trybunału, którzy w głosowaniu tajnym uzyskali kolejno największą liczbę głosów. Uchwałę z nazwiskami wybranych kandydatów prezes Trybunału przekazuje Prezydentowi Rzeczypospolitej niezwłocznie.

W swojej wypowiedzi Jacek Sasin odniósł się do nieopublikowanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego sygn. akt K39/16, w którym TK orzekł o częściowej niezgodności z Konstytucją nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z dnia 22 lipca 2016 roku. Orzekł on o niekonstytucyjności między innymi:

  • badania przez TK spraw według kolejności ich wpływu do Trybunału,
  • wstrzymania rozpoznania sprawy z uwagi na nieobecność Prokuratora Generalnego w sprawach, w których z przepisów ustawy wynikałby obowiązek jego uczestnictwa (w sprawach, w których TK zobowiązany jest orzekać w pełnym składzie),
  • wprowadzenia mechanizmu, dzięki któremu co najmniej czterech sędziów może zgłosić sprzeciw wobec proponowanego rozstrzygnięcia, jeśli uzna, że zagadnienie ma szczególnie doniosły charakter ze względów ustrojowych lub ze względu na porządek publiczny i nie zgadzają się oni z kierunkiem rozstrzygnięcia; sprzeciw taki powodowałby odroczenie narady Trybunału na trzy miesiące i mógłby być złożony dwukrotnie,
  • zapisu zobowiązującego prezesa TK do kierowania wniosku o ogłoszenie wyroków i postanowień do Prezesa Rady Ministrów,
  • wyłączenia z publikacji wyroku TK z 9 marca 2016 roku,
  • włączenia do składów orzekających sędziów Henryka Ciocha, Lecha Morawskiego oraz Mariusza Muszyńskiego – trzech sędziów wybranych przez Sejm obecnej kadencji, których wybór zakwestionowany został przez TK wyrokiem z 3 grudnia 2015 roku.

Pomimo stwierdzenia częściowej niezgodności z Konstytucją nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, TK nie zakwestionował zapisów artykułu 16. tejże ustawy. W związku z tym, uznajemy wypowiedź Jacka Sasina za prawdziwą.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub