Strona główna Wypowiedzi Dyrektywa azylowa. Zasiłki dla migrantów równe w całej UE? Fałsz

Dyrektywa azylowa. Zasiłki dla migrantów równe w całej UE? Fałsz

Dyrektywa azylowa. Zasiłki dla migrantów równe w całej UE? Fałsz

Paweł Usiądek

Konfederacja

14 maja weszła w życie dyrektywa unijna o wyrównaniu warunków, przyjmowaniu i zapewnieniu porównywalnych warunków życia imigrantom we wszystkich państwach członkowskich – pobytu, zasiłków itp. […] Oznacza to, że imigranci mogą dostawać warunki pobytu i wypłaty finansowe odbiegające w górę od warunków życia obywateli danego kraju. […] Migrantom przysyłanym z Niemiec musimy zapewnić takie same zasiłki i warunki bytu, jakie dają Niemcy.

TikTok, 17.06.2024

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

TikTok, 17.06.2024

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

 • Dyrektywa 2024/1346, znana jako dyrektywa azylowa, ma zastosowanie do wszystkich obywateli państw trzecich i bezpaństwowców, którzy występują z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium państw członkowskich UE oraz ich rodzin (s. 12).
 • W uzasadnieniu dyrektywy zapisano, że należy ustanowić normy dotyczące przyjmowania osób ubiegających się o ochronę, które będą wystarczające do zapewnienia im odpowiedniego poziomu życia i porównywalnych warunków we wszystkich państwach członkowskich (s. 2). Podkreślamy – to część uzasadnienia dyrektywy, a nie jeden z jej przepisów.
 • Dyrektywa nie określa dokładnych kwot świadczeń dla osób ubiegających się o ochronę. Nie wymaga także zrównania ich wysokości w poszczególnych państwach Unii. Zgodnie z art. 19 ust. 7 państwa członkowskie w zakresie zapewniania świadczeń pieniężnych mogą traktować osoby ubiegające się o azyl mniej korzystnie niż obywateli. Wysokość tego wsparcia ustala się na podstawie prawa lub praktyki danego państwa członkowskiego.
 • Sposób osiągnięcia celów zawartych w dyrektywie jest określany samodzielnie przez poszczególne państwa, poprzez jej implementację do prawa krajowego. Zgodnie z art. 7 ust. 1 państwa członkowskie mogą swobodnie organizować swoje systemy przyjmowania zgodnie z niniejszą dyrektywą.

Politycy o normach dotyczących przyjmowania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową

Paweł Usiądek, członek zarządu Ruchu Narodowego i polityk Konfederacji, opublikował w serwisie TikTok film, w którym powiedział, że imigranci mogą otrzymywać warunki pobytu i wypłaty finansowe odbiegające w górę od warunków życia obywateli danego kraju. Stwierdził, że jest to efekt wejścia w życie dyrektywy unijnej w sprawie ustanowienia norm dotyczących przyjmowania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową. 

Ten akt prawny potocznie nazywa się „dyrektywą azylową”. Polityk uznał, że przez nowe unijne przepisy migrantom przysłanym z Niemiec trzeba będzie w Polsce zapewnić identyczne warunki bytu, jakie oferowane są w Niemczech. 

Podobne tezy formułowali w ostatnim czasie także inni politycy, np. Jacek Saryusz-Wolski. Polityk PiS napisał na portalu X, że imigranci mogą w ramach warunków pobytu otrzymywać wypłaty finansowe odbiegające w górę od warunków życia obywateli danego kraju. Ocenił, że może to wywołać sytuacje zapalne.

W podobnym tonie wypowiadał się o tej dyrektywie Sebastian Kaleta Marcel Formela

Kogo dotyczy przyjęta dyrektywa?

Unijna dyrektywa 2024/1346 została przyjęta 14 maja 2024 roku. Państwa członkowskie mają na jej wprowadzenie w życie dwa lata (art. 35 ust. 1). W rozdziale II ustanawia przepisy dotyczące warunków przyjmowania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową. W tym rozdziale uregulowano więc kwestie swobody przemieszczania się, nauki szkolnej, zatrudnienia, kursów językowych i świadczeń materialnych.

Zgodnie z definicją przyjętą w dyrektywie, osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową oznacza obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca, który wystąpił z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej, a w odniesieniu do którego nie podjęto jeszcze decyzji (art. 2 pkt. 2). Przedstawione regulacje stosowane są właśnie do takich osób, a nie do wszystkich migrantów

Komentowane przez polityków „świadczenia materialne w ramach przyjmowania” są definiowane jako miejsce zakwaterowania, wyżywienie, odzież i artykuły higieny osobistej. Mogą być zapewniane w formie rzeczowej lub jako świadczenia pieniężne w talonach, lub jako połączenie tych form (art. 2 pkt. 7). 

W dyrektywie jest mowa także o świadczeniach na codzienne wydatki, które stanowią część świadczeń materialnych. Zgodnie z definicją, powinny one umożliwić tym osobom minimalny stopień samodzielności w życiu codziennym (art. 2 ust. 8).

Co dokładnie stanowią przepisy?

Regulacje zakładają m.in. możliwość wprowadzenia ograniczenia swobody przemieszczania się osób ubiegających się o ochronę międzynarodową. Państwo przyjmujące taką osobę może upoważnić ją do pobytu wyłącznie w określonym miejscu, ze względów porządku publicznego czy w przypadku, gdy istnieje ryzyko ich ucieczki (art. 9).

Przepisy dopuszczają także umieszczanie tych osób w miejscu, w którym są pozbawione swobody przemieszczania się (czyli w detencji – art. 2 pkt 9), np. w celu ustalenia lub weryfikacji ich obywatelstwa (art. 10).

Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia małoletnim dzieciom osób ubiegających się o ochronę międzynarodową taki sam dostęp do edukacji, jaki mają obywatele danego kraju (art. 16). Państwa członkowskie muszą także zapewnić osobom ubiegającym się o ochronę międzynarodową dostęp do rynku pracy, nie później niż sześć miesięcy od rejestracji wniosku o udzielenie takiej ochrony (art. 17). 

Państwa członkowskie powinny też zapewnić osobom ubiegającym się o ochronę międzynarodową niezbędną opiekę zdrowotną (art. 22). Standardem, który mają gwarantować państwa, są również kursy językowe i szkolenia zawodowe (art. 18).

Szczegóły dotyczące udzielania świadczeń materialnych

Art. 19 dyrektywy opisuje ogólne zasady dotyczące świadczeń materialnych zapewnianych osobom ubiegającym się o ochronę międzynarodową. Świadczenia te udzielane są od momentu wystąpienia z wnioskiem o ochronę przez daną osobę. Mają one zapewniać osobom ubiegającym się o ochronę odpowiedni poziom życia, gwarantujący utrzymanie i ochronę życia fizycznego i psychicznego.

Co ważne, przyznawanie świadczeń materialnych może zostać uzależnione od nieposiadania przez osobę wystarczających środków do życia.

Natomiast w artykule 20 stwierdzono, że jeśli państwo zapewnia tym osobom miejsce zakwaterowania (np. w ośrodku dla cudzoziemców), to musi ono także zapewniać odpowiedni poziom życia. Podkreślono również, że zapewniając świadczenia materialne, państwa członkowskie muszą wziąć pod uwagę kwestie związane z płcią, wiekiem oraz sytuacją osób je otrzymujących.

Możliwe jest także ograniczenie lub cofnięcie świadczeń udzielanych na codzienne wydatki. Taka decyzja może zostać podjęta np. w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o ochronę nie współpracuje z właściwymi organami, nie uczestniczy w obowiązkowych środkach integracyjnych czy zataiła swoje zasoby finansowe (art. 23 ust. 1).

Czy świadczenia będą równe w Niemczech i w Polsce?

Zacytowani politycy powołują się na jeden z motywów (czyli uzasadnień) zawartych w dyrektywie. Nie jest to przepis – ten element ma za zadanie zwięzłe uzasadnienie podstawowych przepisów bez ich przytaczania czy parafrazowania. Celem jest wyjaśnienie odbiorcy okoliczności, w których przyjęto określone przepisy (s. 31).

W ramach motywu 11. wskazano, że należy ustanowić normy przyjmowania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, które są wystarczające do zapewnienia im odpowiedniego poziomu życia i porównywalnych warunków we wszystkich państwach członkowskich.

Jak stwierdzono, harmonizacja warunków przyjmowania osób ubiegających się o ochronę powinna pomóc w ograniczaniu wtórnego przemieszczania się tych osób, na które wpływ ma zróżnicowanie warunków ich przyjmowania (s. 2).

W części normatywnej dyrektywy nie pojawiły się jednak żadne ustalone kwoty, które pozwoliłyby stwierdzić, że osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową będą pobierać „wypłaty finansowe odbiegające w górę od warunków życia obywateli danego kraju”. Co więcej, w art. 19 ust. 7 zapisano wprost, że zapewniając świadczenia pieniężne państwa członkowskie, „mogą traktować osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową mniej korzystnie niż obywateli”.

Nie pojawiają się w też w dyrektywie przepisy stanowiące, że kwoty świadczeń dla tych osób w Unii miałyby zostać zrównane. Celem tych świadczeń jest umożliwienie osobom ubiegającym się o ochronę minimalnego stopnia samodzielności w życiu codziennym (art. 2 ust. 8). Z kolei w art. 19 ust. 7 zapisano, że wysokość świadczeń pieniężnych ustala się na podstawie prawa lub praktyki państwa członkowskiego.

Implementacja dyrektywy w Polsce

Dyrektywy unijne przyjmowane są przez instytucje UE. Po przyjęciu na tym szczeblu są implementowane do aktów prawa krajowego, co dopiero umożliwia stosowanie dyrektyw w tych państwach. 

Oznacza to, że sposób osiągnięcia celów zawartych w dyrektywie określany jest przez państwa za pośrednictwem ich własnych aktów prawnych. Art. 7 omawianej dyrektywy dodatkowo wskazuje, że państwa członkowskie mogą swobodnie organizować swoje systemy przyjmowania zgodnie z niniejszym aktem prawnym.

Pakt o migracji i azylu

Dyrektywa o normach dotyczących przyjmowania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową została przyjęta jako jeden z aktów składających się na unijny pakt o migracji i azylu. Jak poinformowała Rada Unii Europejskiej, ten zbiór przepisów ma pomóc:

 • w zarządzaniu w uporządkowany sposób przybywającymi migrantami,
 • w stworzeniu skutecznych i jednolitych procedur,
 • w zapewnieniu sprawiedliwego podziału obciążeń między państwami członkowskimi.

Pakt składa się z 10 aktów ustawodawczych, które zreformowały europejskie ramy zarządzania azylem i migracją.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!