Elżbieta Rafalska o bezrobociu w Polsce

31.07.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia w czerwcu 2017 r. wyniosła 7,1%. W porównaniu do maja (7,4%) był to spadek o 0,3 punktu procentowego.To o 0,1 pkt. proc. mniej niż wynikało z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Od początku roku stopa bezrobocia spadła o 1,5 punktu procentowego (8,6% w styczniu b.r.). W związku z przytoczonymi danymi wypowiedź minister Elżbiety Rafalskiej uznajemy za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Elżbieta Rafalska
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 7,1%, nawet to jest lepiej, niż my prognozowaliśmy. To był spadek miesiąc do miesiąca o 0,3 punktu procentowego.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.